IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

                                                                                                 Madonas novada Aronas pagastā

Nr.1                                                           

                                                                                                                                                      izstrādāti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu

                                                                                                                                     Izglītības likuma 14. panta 21. punktu,  36. panta 3. daļu, 54. un 55. pantu,

                                                                                                                                                                  Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu

“APSTIPRINĀTS”

Kusas pamatskolas direktors /Agris Sārs/

Rīkoj.Nr.1-10/08 19.10.2023.

                                 KUSAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

                               1. Darba drošība

1.1.         Par svešu, nepiederošu personu ienākšanu skolā dežurējošā  apkopēja nekavējoties ziņo direktoram vai īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītājam. Līdz apstākļu noskaidrošanai šīm personām  dežūrapkopējas klātbūtnē atļauta uzturēšanās skolas galvenās ieejas vestibilā.

1.2.         Evakuācijas plāni atrodas redzamā vietā katrā gaitenī, katrā skolas stāvā. Noteikumi par rīcību ugunsgrēka gadījumā un evakuāciju atrodas skolas galvenajā vestibilā.

1.3.         Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas katrā skolas mācību telpā, kā arī skolas galvenajā vestibilā un skolotāju  istabā.

1.4.         Skolas direktors atbild par pedagoģisko darbinieku  iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba drošības noteikumiem un CA plānu.

1.5.         Pašvaldības īpašumu uzturēšanas daļas vadītājs atbild par apkalpojošā personāla iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba drošības noteikumiem un CA plānu.

1.6.         Klašu audzinātāji atbild par audzināmās klases skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, darba drošības noteikumiem un evakuācijas plānu.

1.7.         Skolas pasākumos pieaicinātie policijas darbinieki var pielietot mēraparātus skolēnu kontrolei aizdomās par atkarību izraisošu vielu lietošanu.

1.8.         Drošības un kārtības nodrošināšanai izņēmuma gadījumos skolas ārdurvis var tikt noslēgtas   mācību stundu laikā. To dara dežūrapkopēja saziņā ar īpašumu uzturēšanas daļas vadītāju vai direktoru.

1.9.         Ekskursijās, pārgājienos, sporta u.c. masu pasākumos uz katriem 15 skolēniem ir vismaz 1 pieaugušais.Par ekskursiju un pārgājienu atbildīgais pedagogs pirms pasākuma iesniedz direktoram rakstisku informāciju uz noteikta parauga veidlapas.

                                    2. Rīcība personas apdraudējuma un fiziskas vai emocionālas vardarbības gadījumos

2.1. Ja izglītojamais skolā apdraud savu vai citu personu drošību vai dzīvību:

2.1.1. ikviens pedagogs un/vai skolas darbinieks ārkārtas situācijā rīkojas patstāvīgi  un nepastarpināti, par to informējot direktoru;

2.1.2. visos gadījumos par izglītojamā uzvedību informē skolas direktoru.

2.2. Izglītojamā rīcība draudu gadījumā savai vai citu personu drošībai:

2.2.1. ārkārtas situācijā bēg, skaļi kliedz, pievēršot apkārtējo uzmanību, izvairās no tieša  kontakta ar draudu avotu;

2.2.2. ziņo jebkuram pedagogam vai direktoram par apdraudējumu.

2.3. Direktora rīcība personu drošības vai dzīvības apdraudējuma gadījumā:

2.3.1. dara visu iespējamo draudu novēršanai vai lokalizēšanai;

2.3.2. nepieciešamības gadījumā izsauc darbiniekus no pašvaldības vai policijas;

2.3.3. izsauc draudus izraisošās personas (izglītojamā) vecākus (aizbildņus);

2.3.4. pārvieto draudus izraisošo personu atsevišķā telpā, nodrošinot nepārtrauktu pieaugušo klātbūtni un uzraudzību,

2.3.5. lemj par audzinoša rakstura ietekmēšanas līdzekļu izvēli (individuāla apmācība atsevišķi no klases, atstādināšana no skolas uz laiku u.c.).

                                3. Dienas reglaments

3.1. Skola tiek atslēgta līdz plkst. 7.50, to dara dežūrapkopēja.

3.2. Mācību stundas sākas plkst. 9.00. Izņēmums ir agrās stundas, kuru sākums ir plkst.8.10 .

3.3. Mācību stundas garums 40 min..

3.4. Starpbrīžu garums 10 min..

3.5. Garā starpbrīža ilgums 30 min.Tā sākums plkst. 12.10.

3.6. Mācību stundas notiek šādā laikā:

         1.stunda-     9.00-   9.40       5.stunda-   12.40- 13.20

         2.stunda-    9.50-  10.30      6.stunda-   13.30- 14.10

         3.stunda-   10.40- 11.20      7.stunda-   14.20- 15.00

         4.stunda-   11.30- 12.10      8.stunda-   15.10- 15.50

3.7.  Launags notiek laikā no 15.00 līdz 15.20.

3.8.  Skolas ārdurvis tiek noslēgtas plkst. 17.00, par to atbild  dežūrējošā apkopēja.

3.9.  Ja skolā pēc 17.00 notiek pasākumi, par kārtības nodrošināšanu atbild to organizatori.

3.10. Mācību stundas sākuma signāls ir divi viens otram ar minūtes  intervālu sekojoši zvani.   Zvanīšanu veic dežūrapkopēja.

                                  4. Skolēnu kavējumu noskaidrošanas kārtība

4.1. Ja skolēns kavē stundas sākumu, priekšmeta skolotājs var pieprasīt  skolēnam  rakstveida paskaidrojumu. Paskaidrojumi tiek nodoti klases audzinātājam 

4.2. Ja skolēns mēneša laikā rakstījis 3 un vairāk paskaidrojumus par   stundu kavēšanu, viņa  paskaidrojumi tiek nodoti direktoram.

4.3. Ja skolēns nav ieradies skolā bez attaisnojoša iemesla, klases audzinātājs  nekavējoties  telefoniski tajā pašā dienā ne vēlāk kā līdz plkst.12.00 informē  vecākus.

4.4. Līdz 3 dienām par kavējumus attaisnojošu dokumentu tiek uzskatīta vecāku rakstīta  izziņa par kavējuma iemeslu. Pēc šī termiņa tiek pieprasīta ārsta izziņa.

4.5. Ja skolēns neattaisnoti nokavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, viņa  kavējumu statistika kopā ar sekmju izrakstu tiek iesniegta Madonas novada pašvaldības izglītības  nodaļai un tiek paziņots sociālajam dienestam.

                                     5.Skolēnu tiesības skolā un tās teritorijā*

5.1.  Skolēniem visās situācijās ir tiesības tikt  uzklausītiem, justies cienītiem, līdztiesīgiem un  aizsargātiem pret citu skolēnu vai pieaugušo  patvaļu.

5.2.  Skolēniem ir tiesības jebkurā jautājumā griezties pēc  palīdzības pie klases audzinātāja   vai skolas direktora.

5.3. Jebkuram skolēnam ir tiesības vērsties skolā ar mutvārdu vai rakstveida sūdzību un ierosinājumu un saņemt atbildi pēc būtības iekšējos noteikumos paredzētā kārtībā.

5.4.  Skolēns drīkst bez atlīdzības izmantot koplietošanas inventāru un mācību līdzekļus,  rotaļlaukumus un sporta  laukumu.

5.5.  Skolēns ar vecāku piekrišanu drīkst pieteikties un darboties izvēlētajās skolas interešu  izglītības grupās  un pulciņos.

5.6.  Skolēns savu viedokli jebkurā jautājumā var paust  skolēnu  līdzpārvaldē.

* Ar vārdiem „skolas teritorija” šeit un tālāk tekstā domāta zeme ap skolas ēku, ko norobežo Melioratoru un Liepu ielas, kā arī lazdu stādījumi austrumu pusē un saimniecības ēkas ziemeļu pusē.

                                    6. Skolēniem piemērojamie pamudinājumi un uzslavas

6.1. Lai izteiktu skolēnam atzinību par konkrētu sasniegumu mācību vai  audzināšanas darbā,

      skolā  tiek lietoti šādi pamudinājumi un uzslavas:

6.1.1. mutiska publiska uzslava,

6.1.2.rakstiska pateicība vai atzinība skolēna  dienasgrāmatā,

6.1.3.diploms vai atzinības raksts skolēnam,

6.1.4.pateicības vēstule vai atzinības raksts skolēna vecākiem,

6.1.5.piemiņas grāmata ar ierakstu,

6.1.6.pārsteiguma balva,

6.1.7.progresa balva,

6.1.8.naudas prēmija,

6.1.9.apmaksāta ekskursija.

                          7. Skolēnu pienākumi skolā, tās teritorijā un autobusā

7.1.  Iegūt pamatizglītību un netraucēt to darīt citiem.

7.2.  Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

7.3.  Ievērot skolā saņemtās instrukcijas darba drošībā.

7.4.  Ar cieņu izturēties pret valsts valodu, karogu, himnu un citiem atribūtiem.

7.5.  Ar cieņu izturēties pret pieaugušajiem, skolēniem un bērniem.

7.6.  Starpbrīžos somas glabāt klasē, kurā notiks nākošā stunda.  Ja no koridorā atstātas somas kaut kas pazūd, par to atbild  pats somas īpašnieks.

7.7.  Naudu un ar skolu nesaistītas lietas neglabāt garderobēs. Par  to pazušanu dežurante vai dežūrapkopēja neatbild.

7.8.  2.-9. klašu skolēniem katru dienu veikt savas klases uzkopšanu, 1. klases skolēniem to darīt nepilnā apjomā pēc klases audzinātāja ieskata.

7.9.  Ar otro zvanu būt gatavam mācību stundas darbam.

7.10. Lietot maiņas apavus slapjos-dubļainos āra apstākļos, kā arī tad, ja šāda prasība ir ieviesta ar direktora rīkojumu pēc saskaņošanas ar skolas padomi.

7.11. Skolas telpās uzturēties bez galvassegas, t.sk. galva netiek apsegta ar kapuci.

7.12. Uz svinīgiem pasākumiem ierasties lietišķa stila svētku drēbēs.

7.13. Sporta stundām pārģērbties piemērotā apģērbā un apavos.

7.14. Glabāt un uzturēt kārtībā savu skolēna dienasgrāmatu. Skolēna papīra formāta dienasgrāmata jaunākajās klasēs (1.-4.kl.) ir obligāts ikdienā lietojams dokuments saziņai ar skolēna vecākiem. 5.-9.klasē  tiek lietota tikai e-klases dienasgrāmata.

7.15. Apvākot skolas bibliotēkas grāmatas, kuras  skolēns saņēmis lietošanā.

7.16. Skolēnu autobusā precīzi ievērot transporta  uzņēmuma un šofera noteiktās prasības  pasažieriem, netraucēt pārējos pasažierus. Nepiemēslot autobusu !

                              8. Skolēniem aizliegtās darbības un ierobežojumi

8.1.Skolēniem aizliegts :

8.1.1. tīši kavēt mācību stundas un to sākumu,

8.1.2. traucēt mācību stundu un pasākumu norisi, tajā skaitā lietot mobilos tālruņus šo nodarbību laikā,

8.1.3. lietot vai ienest skolā, tās teritorijā un autobusā atkarību izraisošas vielas (smēķēšana, alkohols, narkotikas, medikamenti),

8.1.4. ienest skolā, tās teritorijā un autobusā šķiltavas, sērkociņus, nažus, ieročus, sprāgstvielas, pirotehniku, gāzes balonus un citas veselībai bīstamas lietas, 

8.1.5. sist, grūstīt un citādi fiziski ietekmēt citus skolēnus  vai  pieaugušos,

8.1.6. ar vārdiem aizskart, apsaukāt skolasbiedrus un  pieaugušos,

8.1.7. publiski lietot rupjus, necenzētus vārdus,

8.1.8. tīši bojāt vai zagt skolas (pagasta) koplietošanas inventāru un mācību līdzekļus vai cita  cilvēka  personīgo īpašumu,

8.1.9. postīt apstādījumus un puķes, kā arī smērēt un piesārņot  telpas un apkārtni,

8.1.10. necienīgi izturēties pret skolasbiedriem: spļaut, apmētāt, smērēt apģērbu, durstīties ar  asiem  priekšmetiem,

8.1.11. apzināti izvairīties no sabiedriski lietderīga darba  uz citu skolēnu rēķina,

8.1.12. uzturēties citas klases garderobē,

8.1.13. iet pretējā dzimuma tualetēs un tās izmantot rotaļām,

8.1.14. iet uz sporta zāles seguma āra apavos un apavos,  kas smērē,

8.1.15. bez skolotāja atļaujas rīkoties ar klašu un citu telpu atslēgām,

8.1.16. 5.-9. klašu skolēniem bez skolotāju atļaujas  uzturēties trešā stāva gaitenī un vestibilā,  kas paredzēts jaunāko klašu skolēnu atpūtai,

8.1.17.  aiztikt elektrības sadales skapjus, signalizācijas ierīces, ugunsdzēšamos aparātus,

8.1.18. skriet pa gaiteņiem, kāpņu telpām, klasēs,

8.1.19. bez skolotāju, darbinieku, vecāku un skolēnu piekrišanas filmēt, fotografēt un  ievietot publiskā vidē (internetā) personu aizvainojošus, cieņu aizskarošus,  neētiskus video un foto materiālus.

                         9. Skolēnu dežūras un sabiedriski derīgais darbs

9.1. Klašu dežurantu nozīmēšana un viņu ikdienas pienākumu noteikšana ir klašu iekšēja  lieta, ko pārrauga klases audzinātājs.

9.2. Sabiedriskās koplietošanas telpās par kārtību un inventāra saglabāšanu atbild tās klases,  kuru  pastāvīgā telpa ir attiecīgajā stāvā (koridorā), un skolotāji, kuri šajos stāvos  (koridoros) strādā.

9.3. Skolēni var tikt iesaistīti skolas apkārtnes uzpošanas talkās.

                          10. Kārtība skolas ēdnīcā. Ēdināšana

10.1.  Par skolēnu organizētu došanos uz pusdienām atbild  skolotājs,  kurš attiecīgajā klasē  vada stundu pirms pusdienām.

10.2. Par skolēnu organizētu došanos uz launagu atbild pagarinātās grupas audzinātājs.

10.3. Roku mazgāšanu pusdienu starpbrīdī kontrolē dežūrskolotājs, launagā- pagarinātās grupas skolotājs.

10.4. Skolēni ieiet ēdamzālē tikai ar dežūrskolotāja (launagā- ar pagarinātās grupas skolotāja) atļauju, līdz tam uzturoties norādītās vietās.

10.5. Galda kultūras ievērošanu kontrolē dežūrskolotājs un  skolotāji, kuri pusdieno kopā ar skolēniem, launagā- pagarinātās grupas skolotājs.

10.6. Paēdušie skolēni novāc netīros traukus un dodas projām,  pateikušies par ēdienu.

10.7. Sarunāšanās ēdamzālē atļauta pusbalsī.

10.8. Pašvaldības apmaksāto pusdienu un launaga saņēmējiem ievērot  pašvaldības noteikto  kārtību un  nosacījumus, kad  apmaksātās ēdienreizes var atteikt:

10.8.1. pieteiktās ēdienreizes neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā 3 dienas,

10.8.2. necienīgi izturas pret ēdienu,

10.8.3. nepiedalās skolas vai pagasta pārvaldes organizētajos līdzdarbības pasākumos  (dežūras, pašapkalpošanās, talkas).

               11. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

11.1. Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem skolēnus var sodīt  dežūrskolotājs,  klases  audzinātājs, skolas direktors, kā  arī   skolas padome  un Aronas pagasta  pārvalde.

11.2. Par pārkāpumu skolēnam drīkst uzlikt tikai vienu sodu, kuram ir konkrēts darbības  ilgums.

11.3. Ja skolēns nodarījis materiālus zaudējumus skolai  vai kādai personai, skolēna  vecākiem  tie jāatlīdzina.

11.4. Ja skolēns nav nokārtojis saistības ar skolas bibliotēku vai nav atlīdzinājis skolai nodarītus materiālus zaudējumus, skolas direktors var aizturēt  skolēna personas lietas un sekmju izraksta  izsniegšanu līdz parādu nokārtošanai.

11.5. Par mācību stundu un ārpusstundu pasākumus  traucējošu priekšmetu lietošanu (tajā skaitā, mobilo  tālruņu lietošana) skolēnam šos priekšmetus var  uz stundas vai pasākuma laiku noņemt pieaugušie, kuri atbild par stundas vai pasākuma  norisi.

11.6. Lai novērstu 8.1.3. un 8.1.4. punktā minēto vielu un  lietu nonākšanu skolēnu rīcībā,  pedagogiem ir  tiesības tās skolēniem noņemt, aizdomu gadījumā pieprasot skolēna  personīgo mantu (soma, kabatas) kontroli.

11.7. Skolēnam var piemērot šādus ietekmēšanas  līdzekļus un sodus:

11.7.1.   rakstveida paskaidrojuma pieprasīšana,

11.7.2.   individuāla saruna ar klases audzinātāju vai direktora vietnieku

( ja pārkāpums atkārtoti ), vai direktoru ( ja pārkāpumi ir regulāri un skolēns nav ņēmis vērā iepriekšējās sarunas),

11.7.3.   uzaicināšana uz apspriedi pie direktora vai direktora vietnieka ar mācību priekšmetu skolotāju piedalīšanos (par mācību darbu),

11.7.4.   uzaicināšana uz pedagoģiskās padomes sēdi (par mācību darbu un uzvedību),

11.7.5.   uzaicināšana uz skolas padomes sēdi (par uzvedību),

11.7.6.   iesaistīšana sabiedriski lietderīgā darbā,

11.7.7.   ziņošana vecākiem (aizbildņiem),

11.7.8.   vecāku (aizbildņu) uzaicināšana uz skolu,

11.7.9.   aizliegums apmeklēt izklaidējošus pasākumus,

11.7.10. aizliegums uz laiku apmeklēt skolu,

11.7.11. izraidīšana no rotaļu vai sporta laukuma, vai ārpusstundu pasākuma,

11.7.12. par smagiem pārkāpumiem direktors vai skolas padome var ierosināt skolēna lietas izskatīšanu pašvaldībā, pieaicinot vecākus, kā arī policijā.

                        12. Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības grupās.

12.1. Pirmsskolas izglītības grupās  iekšējās kārtības noteikumus nosaka atsevišķi Pirmsskolas izglītības grupu iekšējās kārtības noteikumi ar pielikumiem, apstiprināti ar direktora rīkoj. Nr. 1-10/05 13.09.2023.
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Madonā

 

 

28.08.2020. Nr.201

 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kusas pamatskolā

 

 

Izdota saskaņā ar

Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.360

,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

26.1.apakšpunktu

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kusas pamatskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos izglītības iestādē (turpmāk – Iestāde).

1.2. Kārtība ir saistoša Iestādes izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku Iestādes iekšējās kārtības noteikumu, Darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

1.3. Iestādes personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.

1.4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

1.4.1. informēšana;

1.4.2. distancēšanās;

1.4.3. higiēna;

1.4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

1.5.Iestāde ievieto šo Kārtību Iestādes mājaslapā, kā arī izsūtīta izglītojamajiem un darbiniekiem uz e-klasi un e-pasta adresēm.

1.6.Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Iestādes direktora/vadītāja rīkojumu.

 

                                                                                             2. Izglītības procesa norise

2.1.Mācību process Iestādē noris atbilstoši Iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam, kurš atsevišķām klasēm var atšķirties.

2.2.Mācību process norit klātienē (Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai Iestādē, bet 7.-9.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa uzsākšanas konkrētu dienu 7.-9.klasēs lemj Iestādes Pedagoģiskā padome.

2.3.Lai ierobežotu klašu kontaktēšanos:

2.3.1.      Iestādē nenotiek skolai kopīgas rīta līnijas, ekskursijas, sporta dienas u.c. masu pasākumi;

2.3.2.      starpbrīžos izglītojamie uzturas norādītās vietās gaiteņos un vestibilos, lai netraucētu telpu vēdināšanu;

2.4.Pagarinātās dienas grupā tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām; grupā esošie var tikt izvietoti divās blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);

2.5.Interešu izglītības nodarbībās maksimāli tiek ievērota distancēšanās, izņemot deju nodarbības, uz kurām distancēšanās neattiecas.

2.6.Pedagogs vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī  mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot  mazāku distanci  sākumskolas  posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 15 minūtes.

2.7.Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas Iestādē, vecākiem ir jāinformē Iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

2.8.Sporta nodarbības notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas  un ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m no sporta nodarbības norises vietas platības.

2.9.Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

 

                                                      3. Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

3.1.Ja izglītojamais ceļā uz/no Iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus (lakati, šalles utml.).

3.2.Ēdināšana tiek organizēta tā, lai ēdamzālē  klases atrastos vismaz 2 metru attālumā viena no otras. Ēdināšanas laikā dažādas klases blakus atrodas ne vairāk kā 15 minūtes.

3.3. Ēdamzālēs klases ienāk katra atsevišķi pēc dežūrskolotāja uzaicinājuma. Gaidīšanas laikā katra klase kompakti atrodas tai ierādītā vietā kāpņu telpā, gaitenī, vestibilā.

3.4. Individuālie roku dvielīši tiek atcelti, roku susināšanai tiek izmantotas Iestādes nodrošinātas salvetes.

3.5. Kopgalda dežuranta pienākumos neietilpst informācijas vākšana par kavētājiem. Šo uzskaiti veic Iestādes dežurants.

3.6. Visi pasākumi  Iestādē notiek katrai klasei (apvienotajai klasei) atsevišķi.

3.7. Iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem Iestāde nodrošina individuālu attālinātu mācību procesu.

3.8. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā  pulciņus vai nodarbības ar dažādu klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, Iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.

3.9. Sākumskolas izglītojamo pieņemšana un nodošana vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek pie Iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes- plakāti vai līnijas uz zemes un sienām. Klātienes tikšanās ar klases audzinātāju, direktoru, citu pedagogu notiek pēc telefoniskas vienošanās vai piesakoties pie dežuranta. 

3.10.        Izglītojamie nenes uz Iestādi rotaļlietas no mājām.

 

                                             4.      Personas veselības stāvokļa uzraudzība un epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

4.1.Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.

4.2.Klašu audzinātāji/pirmsskolas skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).

4.3.Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.

4.4.Biežāk lietotās virsmas un priekšmeti ( piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturi, krēslu atbalsta virsmas, ūdens krāni, sporta u.c. inventārs)  jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.

4.5.Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.

4.6.Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.

4.7.Iestādē darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri saprotamas norādes par 2 m distances ieverošanu no pārējām personām. Nepieciešamības gadījumā tiek lietots distancēšanās marķējums- līnijas.

4.8.Iestādē redzamās vietās ir izvietotas atgādnes ar šādu tekstu:  “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.

4.9.Izglītojamo drūzmēšanās Iestādes teritorijā nav pielaujama.

4.10.        Nav atļauta personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtne Iestādē.

4.11.        Nav atļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Iestādē. Izglītojamo veselības primāro novērtēšanu veic Iestādes dežurants: ieejot Iestādē, tiek veikta ķermeņa temperatūras bezkontakta kontrole ar portatīvu mēraparātu.  Turpmākus novērojumus veic klašu audzinātāji un citi pedagogi.

4.12.        Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

4.13.        Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

 

                                                                               5. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

5.1. Ja izglītojamajam Iestādē tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra  vai parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:

5.1.1.izglītojamo izolē pirmās palīdzības telpā (Nr.66), kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamajam tiek nodrošināts elpceļu aizsegs (maska);

5.1.2.paaugstinātas temperatūras gadījumā veic atkārtotu temperatūras mērīšanu ar citu termometru, lai izslēgtu iespējamu kļūdu;

5.1.2.sazinās ar izglītojamā vecākiem par ierašanos pēc bērna vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

5.1.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

5.2.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā Iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.

5.3.Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms paziņo par šo faktu Iestādes direktoram.

5.4.Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē, kā arī  par rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, un par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.

5.5.Ja tiek konstatēts ar Iestādi saistīts COVID-19 infekcijas gadījums, Iestāde rīkojas saskaņā ar SPKC epidemiologu noteiktām rekomendācijām, tajā skaitā karantīnas pasākumu noteikšanā Iestādei. Šādā situācijā Iestādē ar direktora rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B  modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai ar dibinātāja rīkojumu tiek noteikts C modelis (mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai Iestādei. Iestādes direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna.

 

                                                                                                6. Iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

6.1.Iestādi  nedrīkst apmeklēt  personas ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus,  elpas trūkums).

6.2.Personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot  Iestādi, ir  jāievēro distancēšanās 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.

6.3.Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija pie Iestādes dežuranta, speciālā žurnālā atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi.

 

7. Informēšana  un  atbildīgās personas

7.1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību ir klašu audzinātāji/pirmsskolas skolotāji. No vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (1.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.

7.2. Iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgos darbiniekus:

7.2.1. epidemioloģisko prasību ieviešanai un koordinēšanai;

7.2.2. epidemioloģisko prasību ievērošanai (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana);

7.2.3. dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanai;

7.2.4. izglītojamo veselības stāvokļa novērošanai mācību procesa  un ārpusstundu pasākumu laikā;

7.2.6. saziņai ar izglītojamajiem;

7.2.7. saziņai ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem;

7.2.8. saziņai ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

 

 

 

Direktors    A.Sārs

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja vietnieks

izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

 

_______________ Z.Gora

 

____.____.________.


 

1.pielikums

Kusas pamatskolas direktoram

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk. manam(iem) bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

1.      nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;

2.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu[1] ar Covid-19 inficētai personai;

3.      pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs[2], kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka  manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

01.09.2020.                                                                    ______________________

                                                                                               /paraksts/

 

 

 

 

 

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”.

 [1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”

[2] Valstis, uz kurām SPKC nerekomendē doties un ir iekļautas sarakstā