IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Madonā

 

 

28.08.2020. Nr.201

 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kusas pamatskolā

 

 

Izdota saskaņā ar

Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.360

,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

26.1.apakšpunktu

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kusas pamatskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos izglītības iestādē (turpmāk – Iestāde).

1.2. Kārtība ir saistoša Iestādes izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku Iestādes iekšējās kārtības noteikumu, Darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

1.3. Iestādes personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.

1.4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

1.4.1. informēšana;

1.4.2. distancēšanās;

1.4.3. higiēna;

1.4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

1.5.Iestāde ievieto šo Kārtību Iestādes mājaslapā, kā arī izsūtīta izglītojamajiem un darbiniekiem uz e-klasi un e-pasta adresēm.

1.6.Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Iestādes direktora/vadītāja rīkojumu.

 

2. Izglītības procesa norise

2.1.Mācību process Iestādē noris atbilstoši Iestādē noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam, kurš atsevišķām klasēm var atšķirties.

2.2.Mācību process norit klātienē (Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) piedāvātais A modelis), respektīvi 1.-6.klasēm mācību process norit tikai Iestādē, bet 7.-9.klasēm līdz vienai dienai nedēļā var paredzēt mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti. Par attālinātā mācību procesa uzsākšanas konkrētu dienu 7.-9.klasēs lemj Iestādes Pedagoģiskā padome.

2.3.Lai ierobežotu klašu kontaktēšanos:

2.3.1.      Iestādē nenotiek skolai kopīgas rīta līnijas, ekskursijas, sporta dienas u.c. masu pasākumi;

2.3.2.      starpbrīžos izglītojamie uzturas norādītās vietās gaiteņos un vestibilos, lai netraucētu telpu vēdināšanu;

2.4.Pagarinātās dienas grupā tiek uzņemti tie bērni, kuriem nav iespēju uzreiz doties uz mājām; grupā esošie var tikt izvietoti divās blakus telpās, konkrētā telpā atrodoties tikai vienai klasei (apvienoto klašu grupai);

2.5.Interešu izglītības nodarbībās maksimāli tiek ievērota distancēšanās, izņemot deju nodarbības, uz kurām distancēšanās neattiecas.

2.6.Pedagogs vai cits darbinieks skolas teritorijā, arī  mācību stundu laikā, ievēro 2 metru distanci no skolēna, pieļaujot  mazāku distanci  sākumskolas  posmā (vienam skolotājam, kurš konkrētā klasē vada vairāk kā 50% mācību stundu) ne ilgāk kā 15 minūtes.

2.7.Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas Iestādē, vecākiem ir jāinformē Iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

2.8.Sporta nodarbības notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 30 personas  un ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m no sporta nodarbības norises vietas platības.

2.9.Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts attiecīgais marķējums uz grīdas.

 

3. Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

3.1.Ja izglītojamais ceļā uz/no Iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai klases biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus (lakati, šalles utml.).

3.2.Ēdināšana tiek organizēta tā, lai ēdamzālē  klases atrastos vismaz 2 metru attālumā viena no otras. Ēdināšanas laikā dažādas klases blakus atrodas ne vairāk kā 15 minūtes.

3.3. Ēdamzālēs klases ienāk katra atsevišķi pēc dežūrskolotāja uzaicinājuma. Gaidīšanas laikā katra klase kompakti atrodas tai ierādītā vietā kāpņu telpā, gaitenī, vestibilā.

3.4. Individuālie roku dvielīši tiek atcelti, roku susināšanai tiek izmantotas Iestādes nodrošinātas salvetes.

3.5. Kopgalda dežuranta pienākumos neietilpst informācijas vākšana par kavētājiem. Šo uzskaiti veic Iestādes dežurants.

3.6. Visi pasākumi  Iestādē notiek katrai klasei (apvienotajai klasei) atsevišķi.

3.7. Iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem Iestāde nodrošina individuālu attālinātu mācību procesu.

3.8. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā  pulciņus vai nodarbības ar dažādu klašu izglītojamajiem un viesskolotājiem, Iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.

3.9. Sākumskolas izglītojamo pieņemšana un nodošana vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek pie Iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes- plakāti vai līnijas uz zemes un sienām. Klātienes tikšanās ar klases audzinātāju, direktoru, citu pedagogu notiek pēc telefoniskas vienošanās vai piesakoties pie dežuranta. 

3.10.        Izglītojamie nenes uz Iestādi rotaļlietas no mājām.

 

4.      Personas veselības stāvokļa uzraudzība un epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

4.1.Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.

4.2.Klašu audzinātāji/pirmsskolas skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).

4.3.Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.

4.4.Biežāk lietotās virsmas un priekšmeti ( piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturi, krēslu atbalsta virsmas, ūdens krāni, sporta u.c. inventārs)  jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.

4.5.Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.

4.6.Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.

4.7.Iestādē darbiniekiem, skolēniem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri saprotamas norādes par 2 m distances ieverošanu no pārējām personām. Nepieciešamības gadījumā tiek lietots distancēšanās marķējums- līnijas.

4.8.Iestādē redzamās vietās ir izvietotas atgādnes ar šādu tekstu:  “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”.

4.9.Izglītojamo drūzmēšanās Iestādes teritorijā nav pielaujama.

4.10.        Nav atļauta personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtne Iestādē.

4.11.        Nav atļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Iestādē. Izglītojamo veselības primāro novērtēšanu veic Iestādes dežurants: ieejot Iestādē, tiek veikta ķermeņa temperatūras bezkontakta kontrole ar portatīvu mēraparātu.  Turpmākus novērojumus veic klašu audzinātāji un citi pedagogi.

4.12.        Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

4.13.        Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

 

5. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

5.1. Ja izglītojamajam Iestādē tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra  vai parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:

5.1.1.izglītojamo izolē pirmās palīdzības telpā (Nr.66), kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamajam tiek nodrošināts elpceļu aizsegs (maska);

5.1.2.paaugstinātas temperatūras gadījumā veic atkārtotu temperatūras mērīšanu ar citu termometru, lai izslēgtu iespējamu kļūdu;

5.1.2.sazinās ar izglītojamā vecākiem par ierašanos pēc bērna vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

5.1.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

5.2.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā Iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.

5.3.Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms paziņo par šo faktu Iestādes direktoram.

5.4.Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē, kā arī  par rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, un par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.

5.5.Ja tiek konstatēts ar Iestādi saistīts COVID-19 infekcijas gadījums, Iestāde rīkojas saskaņā ar SPKC epidemiologu noteiktām rekomendācijām, tajā skaitā karantīnas pasākumu noteikšanā Iestādei. Šādā situācijā Iestādē ar direktora rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B  modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai klasei vai ar dibinātāja rīkojumu tiek noteikts C modelis (mācības notiek attālināti) konkrētai klasei vai visai Iestādei. Iestādes direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna.

 

6. Iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

6.1.Iestādi  nedrīkst apmeklēt  personas ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus,  elpas trūkums).

6.2.Personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot  Iestādi, ir  jāievēro distancēšanās 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.

6.3.Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija pie Iestādes dežuranta, speciālā žurnālā atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi.

 

7. Informēšana  un  atbildīgās personas

7.1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību ir klašu audzinātāji/pirmsskolas skolotāji. No vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem 1.septembrī tiek saņemti apliecinājumi (1.pielikums) par to, ka viņu bērns nav inficēts ar Covid -19 un ka viņu bērns neradīs infekcijas riskus citiem.

7.2. Iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgos darbiniekus:

7.2.1. epidemioloģisko prasību ieviešanai un koordinēšanai;

7.2.2. epidemioloģisko prasību ievērošanai (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana);

7.2.3. dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanai;

7.2.4. izglītojamo veselības stāvokļa novērošanai mācību procesa  un ārpusstundu pasākumu laikā;

7.2.6. saziņai ar izglītojamajiem;

7.2.7. saziņai ar izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem;

7.2.8. saziņai ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

 

 

 

Direktors    A.Sārs

 

 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētāja vietnieks

izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

 

_______________ Z.Gora

 

____.____.________.


 

1.pielikums

Kusas pamatskolas direktoram

Es,_________________________________(viena no vecākiem vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka man un manas ģimenes locekļiem, t.sk. manam(iem) bērnam(iem) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________:

1.      nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19;

2.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neesam atzīti par kontaktpersonu[1] ar Covid-19 inficētai personai;

3.      pēdējo 14 dienu laikā neesam bijuši ārvalstīs[2], kā arī neesam kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs;

Apliecinu, ka  manam(iem) bērnam(iem) nav akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums).

 

 

01.09.2020.                                                                    ______________________

                                                                                               /paraksts/

 

 

 

 

 

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”.

 [1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties;”

[2] Valstis, uz kurām SPKC nerekomendē doties un ir iekļautas sarakstā