Informācija Kusas pamatskolas skolēnu vecākiem

2023./2024. m.g. sākumā

                                                         Piedāvātās licencētās izglītības programmas

1. Pirmsskolas izglītības programma .

2. Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9.kl.)

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  (kods... 56)

4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods..58)

Kusas pamatskolas gada galvenie uzdevumi

 1. Uzlabot izglītojamo lasītprasmi pirmsskolas grupās un pamatskolas klasēs.
 2. Pilnveidot kompetenču pieejā balstīto izglītības saturu visās izglītības iestādes programmās. 
 3. Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi.

   


Mācību gada iedalījums

Skolēnu brīvdienas 2023./2024. mācību gadā

    1. semestris : 01.09.2023.- 22.12.2023.

    2. semestris : 08.01.2024.- 31.05.2024. ( 1.-8. klasei)

        9.klasei mācību gads beidzas 14.06.2024.

                       Skolēnu brīvdienas:

1. Rudens              - no 23.10.2023. līdz 27.10.2023.

2. Ziemas               - no 25.12.2023. līdz 05.01.2024.

3. Pavasara             -no 11.03.2024. līdz 15.03.2024.

4. Vasaras              - no 01.06.2024. līdz 31.08.2024.

1.klasei 1 nedēļa papildus brīvdienas 2.semestrī.

                                 Interešu izglītības piedāvājums Kusas pamatskolā 2023./2024. m.g.*

1.      Tautisko deju pulc.  – vadīt. I. Ļubovicka                                                  1.-4.kl.                              

2.      Jauno ceļu satiksmes dalībnieku (CSD) pulc. – vadīt. A. Sārs                 1.-5.kl.

3.      Vizuālās mākslas pulc. - vadīt. A. Sārs                                                     1.-9.kl.

4.      „Tava iespēja”(uzņēmējdarbības pamati)- vadīt. V.Frīdvalde                   1.-9. kl.                      

5.      Sporta spēļu pulciņš  – vadīt. A.Beķeris                                                   1.-9.kl.                                         

6.      Keramikas pulciņš- vadīt. I.Leibuka                                                         1.-9.kl.

7.      Dambrete, šahs - vad. A.Sārs                                                                  1.-9.kl.

*Skolēns tiek uzņemts uz vecāku iesnieguma pamata / Katrai nodarbībai atsevišķs iesniegums! Visiem iesniegumiem ir veidlapas, interesēties pie klases audzinātāja!

                                                                                Atbalsta pasākumu piedāvājums 2023./2024. m.g.

 1. Pagarinātās dienas grupa 1.-4. kl. skolēniem.*
 2. Logopēda nodarbības.
 3. Individuālas konsultācijas mācību priekšmetos.
 4. Projekts “Skolas soma”.

* Skolēns tiek uzņemts uz vecāku iesnieguma pamata

                                                                                                            Skolēnu ēdināšana

Valsts un pašvaldības apmaksātas siltās pusdienas visiem 1.-9.kl. skolēniem uz vecāku iesnieguma pamata * 

Pašvaldības apmaksāts launags uz vecāku iesnieguma pamata pagarinātās dienas grupas skolēniem (1.-4.kl.). 

Programmas „Skolas piens” un „Skolas auglis” – visiem 1.-9.kl. skolēniem.     

                                                               

Skolēnu pārvadāšana

Regulārajiem braucējiem konkrētos maršrutos pašvaldība izsniedz apmaksātus talonus. Skolēnus ārpus autobusa maršruta /Madona-Kusa-Linūži-Madona/  vadā Aronas pagasta pārvaldes transports, pagasta autobusa šoferis  - Andis Supe, t.26347485. Neskaidrību gadījumā zvanīt Aronas pagasta īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājam A.Breidakam, t.29108725 vai Aronas pagasta pārvaldē. Aronas pagasta pārvaldes vadītājam S.Kalniņam t.28308227

Skolas padome

Darbojas pa vienam ievēlētam vecāku pārstāvim no katras klases un katras pirmsskolas grupas. Pašreizējais vadītājs- E.Vilcāne-Smilga, t.26110133.

Skolēnu līdzpārvalde

Darbojas ievēlētie un aktīvākie audzēkņi. Pašreizējais līdzpārvaldes vadītājs- L.Lazdiņa, 9.kl.

Īpašs brīdinājums skolas mācību grāmatu lietotājiem

Skolas bibliotēkā darbojas elektroniskā grāmatu reģistrācijas sistēma

Ja skolēna grāmatai būs „pazudis” ielīmētais svītrkods, šī grāmata kā skolas bibliotēkā reģistrētā vienība būs neatgriezeniski  zudusi. Tā netiks no lietotāja pieņemta atpakaļ, bet tiks pieprasīta grāmatas vērtības atlīdzināšana pilnā apmērā!

E-klase, skolēnu kavējumu pieteikšana, dienasgrāmatas

Skolas dokumentācija  darbojas skolvadības sistēmā „e-klase”. E-klasē vecākiem iespējams  pieteikt arī bērnu kavējumus, veikt  saziņu ar skolu un pedagogiem.  Ģimenei vēlams“ģimenes komplekts”, kas ir maksas pakalpojums. Skolas kavējuma gadījumā vecāku (aizbildņu) pienākums ir par katru gadījumu līdz tekošās dienas 9.00 paziņot klases audzinātājam. Ja tas netiek veikts, klases audzinātāja pienākums ir līdz 12.00 sazināties ar vecākiem. Ja to nav iespējams izdarīt, par faktu tiek informēts sociālais  vai bāriņtiesas darbinieks. Ja skolēnam semestra laikā uzkrājas 21 neatttaisnoti kavēta mācību stunda, skola informē novada izglītības pārvaldi.  1.-4.kl. obligāta papīra formāta dienasgrāmata, skola nodrošina! Pārējās klasēs pēc klases audzinātāja ieskata.

Izglītības portāla „uzdevumi.lv” izmantošana

Statistika pierāda aktīvo lietotāju sekmju uzlabošanos vidēji par 15-20%. Portāls funkcionāli ir savienots ar „e-klasi”. Vecāki var sekot līdzi bērna darbam līdzīgi kā „e-klasē”. Pašvaldība apmaksās PROF licences 4.-9.klasē.

Kontakti, informācija

Skolas e-pasta adrese: kusasskola@madona.lv

Skolas tālruņi:  64829855;  28347743 (ikdienā pie direktora)

Skolas mājas lapawww.kusasskola.mozello.com

Veiksmīgu jauno mācību gadu!


         Par e-cigarešu smēķēšanas kaitīgumu

Saskaņā ar  Slimību profilakses un kontroles centra pētījuma datiem, 2019. gadā e-cigaretes regulāri lietojuši 18% 13-15 gadīgie skolēni, 22% zēnu un 14% meiteņu. Kopš 2011. gada e-cigarešu lietotāju īpatsvars  šajā vecuma grupā ir dubultojies.[2]  

Lai gan šobrīd nav skaidri zināms e-cigarešu smēķēšanas ietekmes rezultāts ilgtermiņā, ir būtiski pierādījumi, ka :

 • e-cigarešu tvaiks var izraisīt akūtu endotēlija šūnu disfunkciju, savukārt ilgtermiņa tvaika inhalācijas sekas nav zināmas;
 • e-cigarešu tvaika sastāvdaļas var izraisīt oksidatīvo stresu, kas atbalsta pieņēmumu, ka ilgtermiņā tiks izraisītas slimības un audu traumēšana;
 • e-cigarešu lietošana izraisa atkarību;
 • e-cigarešu tvaikā esošās ķīmiskās vielas var izraisīt DNS bojājumus un mutaģenēzi, kas apliecina pieņēmumu, ka ilgtermiņa e-cigarešu lietošana varētu palielināt ļaundabīgo audzēju attīstības risku.
 • e-cigarešu lietošana palielina tabakas izstrādājumu lietošanas risku jauniešu un jaunu pieaugušo vidū;
 • u.c.
2019. gada oktobrī pirmoreiz publicēti pētījuma rezultāti, kurā konstatēts, ka e-cigarešu smēķēšana izraisījusi plaušu vēzi pelēm. Šis ir pirmais pētījums, kurā konstatēta uzskatāma saikne starp e-cigarešu smēķēšanu un vēzi. Pētījuma ietvarā peles tikušas pakļautas e-cigarešu tvaikam, kas ir ekvivalents daudzumam, ko e-cigarešu smēķētājs ieelpo  trīs līdz sešu gadu laikā. 22,5% pelēm, kuras ieelpoja nikotīnu saturošu tvaiku 54 mēnešu garumā, attīstījās plaušu  adenokarcinoma – vēzis. Nevienai no pelēm, kura ilgstoši ieelpoja nikotīnu nesaturošu tvaiku, plaušu vēzis netika konstatēts.                Kusas pamatskolas darbs 2019./2020. mācību gadā.

Analīze un secinājumi.

 

Gada galveno uzdevumu izpildē veikts sekojošais:

 

1.      Uzlabot atbalsta pasākumu skolēniem efektivitāti.

 

Būtisks atbalsta instruments bija projekta “Pumpurs” konsultāciju nodarbības. Laikā no 01.09.2019. līdz 31.05.2020. skolēniem tika  sniegtas 391 konsultāciju stundas viņu brīvajā laikā.  Iesaistītie skolēni un pedagogi tās vērtēja pozitīvi.

 

2.      Mācību un audzināšanas darbā akcentēt skolēniem aktuālu, skaidru sasniedzamo rezultātu.

 

           Pie šāda uzstādījuma tika strādāts, taču nepieciešama atgriezeniskās saites pastiprināšana,  lai gūtu pārliecinošāku apliecinājumu par rezultātu.  

 

3.      Gatavot mācību vidi pārejai uz jaunu izglītības standartu.

          

            Skolotāji sekojuši jaunā izglītības standarta pakāpeniskai izveidei un atsevišķu elementu aprobācijas pieredzei. Novada metodiskajās apvienībās un individuāli pakāpeniski iepazīti “Skola 2030” materiāli. Mācību korpusa 2.stāva telpās pilnībā nomainīti apgaismes ķermeņi, elektrības slēdži un rozetes. Lai uzlabotu vizuālo materiālu demonstrācijas iespējas, vairākās mācību telpās logi tiks aprīkoti ar žalūzijām.

 

4.      Paaugstināt skolotāju IT prasmju līmeni.

 

Skolotāji sekmīgi apguvuši multifunkcionālo ierīci TOSHIBA e-Studio 3015AC, uzlabojuši prasmes strādāt  ar “e-klase” un “uzdevumi.lv”. Nepieciešamība organizēt mācības attālināti ārkārtas situācijā paaugstināja skolotāju motivāciju. Saziņā ar skolēniem plaši tika pielietots WhatsApp mobilais tiešsaistes tīkls. Skolotāji piedalījušies attālinātos vebināros un videokonferencēs, kaut paši vēl nav tās organizējuši. 5 skolotāji piedalījās klātienes konferencē “Informācijas tehnoloģijas izglītības jomā” 25.08.2020.

 

Kopumā plānotie uzdevumi ir sekmīgi paveikti, taču būtiskas korekcijas darbā ieviesa ārkārtas situācija valstī, kas bija spēkā no 13.03.2020. līdz mācību gada noslēgumam, kad skolas darbs notika attālinātā režīmā.  

 

Citi svarīgākie notikumu, sasniegumi, rādītāji:

 

Skolēnu skaits uz 01.09.2019. bija 68, uz 31.05.2020. - 67. Mācību gada laikā aizgāja 4 skolēni, atnāca  3 skolēni. Darbojās 2 apvienoto klašu komplekti: 2./3., 8./9. klasē.  1.klasē bija 7 skolēni. Uz 2020./2021.mācību gada 1.klasi prognozējami 5-7 skolēni.

 

No  2020. gada 9. klases absolventiem (8) apliecību par pamatizglītību saņēma visi 8.

 

Gada mācību darba analīzē konstatējami vairāki teicami sasniegumi mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs:   godalgotas vietas 3 skolēniem: A.Romuļai (9.kl.)- 2.vieta vēstures olimpiādē; O.Jansonam (9.kl.)- 3.vieta fizikas olimpiādē;  L.Sidrevicam (6.kl.)-3.vieta matemātikas olimpiādē.

 

Skolēni guvuši teicamus panākumus vairākos izglītojošos konkursos un sporta sacensībās:

1)      Laureāta nosaukumu Valsts valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Izstāsti man savu sapni” ieguva Agnis Rubenis (6.kl.), bet aģentūras izdotajā kārtējā gadagrāmatā tika publicēti 5 skolēnu radošie domraksti (M.Sīmane, A.Romuļa, O.Jansons, K.Miklašonoks, S.Ozoliņa)

2)      R.Blaumaņa literāro darbu konkursā atzinību ieguva A.Romuļa un V.Priednieks (9.kl.),

3)      A.Kaceviča (1.kl.) uzvarēja Madonas novada jaunatnes dambretes čempionāta kopvērtējumā A grupā, I.Zvirgzdiņa šajā paša grupā ierindojās 4.vietā, bet V.Krūmiņš (3.kl.) B grupā ieguva godalgoto 3.vietu. Visi trīs minētie skolēni pirmoreiz pārstāvēja Madonas novadu arī  republikāniskās jaunatnes dambretes sacensībās Liepupē.

4)      CSDD konkursā “Ģribu būt mobils!” reģionālajā pusfinālā 3.vietu izcīnīja komanda “KUSA 67” (S.Bērtiņa, S.Kruglova, E.Muraško, L.Sidrevics).

5)      godalgotas vietas Latvijas individuālajās velodrošības sacensībās „Baložu velodrošība” ieguva  S.Kruglova, L.Sidrevics, A.Sidrevics, L. Ūdre.

6)      Kusas pamatskola bija laureāts  CSDD ikgadējā valsts konkursā “Ļabākā CSDD satiksmes drošības skola 2019”

 

 

Kā spilgtākie ārpusstundu notikumi minami Miķeļdienas tirgus, Skolotāju diena, Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, lāpu gājiens), Ziemassvētku eglīte, Popiela, izlaidums.  Tika realizēta skolas kopīga mācību ekskursija 03.10.2019. uz Ziemassvētku kauju muzeju un kinopilsētiņu Cinevilla. Skolotāju dienas un  Ziemassvētku sarīkojumā nozīmīgs bija skolas padomes vecāku atbalsts.

 

Mācību gada laikā skolēni mazākās grupās (klasēs) devušies mācību un atpūtas ekskursijās, pārgājienos. Vecāko klašu skolēni iesaistījās “Ēnu dienas” aktivitātēs. Daļēji ticis apgūts valsts projekta “Skolas soma” piešķirtais finansējums skolēnu vispārējā kultūras līmeņa un redzesloka paaugstināšanai.  

 

Tika pilnveidots darbs darbs projektā “Pumpurs”, kura mērķis ir mazināt riskus priekšlaicīgai mācīšanās pārtraukšanai. Ja 2018./2019. mācību gada otrajā pusgadā  projektā bija iesaistīti 6 skolēni, tad 2019./2020. mācību gada beigās iesaistīto skolēnu skaits bija 14.

 

2019./2020. gadā skola turpināja līdzdalību „Junior Achievement- Yuong Enterprise Latvija” dalībskolu programmā ar 3 skolēnu mācību uzņēmumiem: 1) SMU "RIT"-Krišjānis un Mārtiņš Putniņi, 2) SMU "Koka darbi"- Augusts Sidrevics un Valters Krūmiņš, 3) SMU "Kopā zaļāk!"- Evija Muraško.

Skola tradicionāli iesaistījās SIA „Zaļā josta” organizētajā konkursā „Tīrai Latvijai!”- makulatūras vākšanas konkursā savāktas kopsvarā 1230 kg makulatūras, saņemot balvā  jeb 7,5 kg balta biroja papīra.

 

Skolas interešu izglītības piedāvājums bija plašs: darbojās  9 dažādi interešu pulciņi.   

 

Skolā un multifunkcionālajā centrā “Pirmais stāvs” darbojās visu vecumu neformālās izglītības grupas, kur pieprasītākās bija aušanas, gleznošanas, keramikas nodarbības.

 

 Skolas padomē  S.Kokares- Gruntes vadībā tika turpināts uz pozitīvismu un kopīgām vērtībām balstīts darba stils. Tika realizēta iniciatīva skolēnu sociāli emocionālās vides stiprināšanai un atbalstam ( “Spēka stājas” nodarbības Agra Vanaga vadībā).  Turpināta  sabiedriska aktivitāte “Skolas daudzināšanas talka”.  

 

Vasaras brīvlaikā skolas otrajā stāvā realizēts pašvaldības investīciju projekts par gaismas ķermeņu, elektrības rozešu un slēdžu nomaiņu.

Uzlabots skolas nodrošinājums ar attīstošām spēlēm.

 

Attālinātā darba atbalstam skola no pašvaldības saņēma 13 viedierīces ( 5 viedtālruņus+ 8 planšetes), kuras līdz mācību gada beigām tika nodotas lietotājiem- skolēniem.

 

Secinājumi

Vadoties pēc pedagoģiskās padomes sēžu un iekšējās kontroles materiāliem, kā arī valsts un Madonas novada izglītības darba prioritātēm 2020./2021.gadam, apzināti sekojoši skolas darba aktuālākie uzdevumi:

 

 1. Jāizstrādā iekšējās kārtības un drošības noteikumi darbam paaugstināta epidemioloģiska riska apstākļos (Covid).
 2. Jāpārveido mācību plāns atbilstoši pārejai uz jaunu izglītības standartu.
 3. 1.,4.,7. klasē jārealizē kompetenču pieejā balstīts izglītības saturs.
 4. Jāpārkārto mācību stundu saraksts, atvieglojot kompetenču pieejā balstītas apmācības modeli.
 5. Jāpaaugstina ITE tehnoloģiju nodrošinājuma līmenis un pielietojuma prasmes.
 6. Vairāk jāstrādā pie sociāli emocionālo prasmju attīstīšanas skolēniem, pilnveidojot saskarsmes kultūru.
 7. Jāpilnveido vietnes “uzdevumi.lv”, kā arī “e-klases” izmantošanas produktivitāte sadarbībā ar vecākiem.
 8. Jāapsver platformas “Edurio” pakalpojuma abonēšana atgriezeniskās saites stiprināšanai dažādos skolas darba aspektos.
 9. Jāuzlabo skolas apkārtnes fiziskā vide: sporta laukums.
 10. Jāuzlabo skolas telpu fiziskā vide: jāturpina gaismas ķermeņu nomaiņa, jāveic kosmētiskais remonts aktu zālē, bibliotēkā, novecojušās mēbeles jāmaina pret ergonomiskām.
 11. Jāapzin iespējas un aktualitāte tehniskām novitātēm, kā informatīvi displeji, ķermeņa temperatūras mērītāji u.c.
 12. Jāpilnveido materiāltehniskais nodrošinājums pētnieciskām un eksperimentālām mācīšanas  metodēm.  
 13. Jāturpina attīstīt komunikāciju ar sabiedrību, pirmkārt, vecākiem, izmantojot skolas padomes potenciālu. 

 TIE, KURI BROKASTO, IEGULDA SAVĀ VESELĪBĀ!

Ar nevēlēšanos ēst brokastis sastopas gan bērni, gan pieaugušie. Izskan atrunas: organisms vēl nav pamodies, pirms kontroldarba kumoss “sprūst rīklē”, maz laika, jāsteidzas uz autobusu un tā joprojām... Taču enerģija pēc naktsmiera ir izlietota, tāpēc tā jāatjauno, lai varētu koncentrēties mācībām un nejust izsalkumu līdz nākamajai ēdienreizei.

Jāatgādina, ka  paradumi veidojas ģimenē - ja vecāki neēd brokastis, tad grūti sagaidīt, ka bērns to darīs. Ieradums ēst mājās jāveido jau kopš mazotnes, un bieži vien šī problēma sākas bērnudārza laikā, ļaujot mājās nebrokastot, jo pēc pusstundas taču ēdīs putru dārziņā. Tādā gadījumā labā ziņa ir, ka bērns pierod pie brokastīm, bet nelāgā – nepierod kopā ar vecākiem. Sākumskolas gados no rītiem ģimenei ieteicams atrast laiku, kad sagatavot maltīti bērniem vai visiem kopā pabrokastot.

Ja brokastis izlaiž, bērna organisms cieš no pārāk zema cukura līmeņa asinīs, kas vistiešākajā veidā ietekmē smadzeņu darbību un fizisko un emocionālo pašsajūtu. Bērniem tas var izpausties kā niķi, slikts garastāvoklis, miegainums, apātiskums, emocionāls un fizisks vājums, regulāras galvassāpes, pēkšņas bada lēkmes, kad ļoti gribas "saldumiņu", un pat krampji (starp citu, kāri pēc “saldumiņa” var remdēt arī ar ūdens malku). Tās ir tikai redzamākās pazīmes tam, ka smadzenēm trūkst glikozes un tās nesaņem pietiekami daudz skābekļa normālai darbībai. Glikoze ir viens no galvenajiem komponentiem organisma apgādē ar enerģiju. Glikozi organisms iegūst no saņemtā uztura un piegādā to smadzenēm, kas tālāk nodrošina pārējo orgānu normālu darbību visas dienas garumā. Ja nav uzņemtas uzturvielas, nav no kā pārtikt smadzenēm.

Brokastīs jāuzņem ceturtā daļa no diennaktī nepieciešamā kaloriju daudzuma, jo !!! Bērnam nepieciešama septiņas reizes lielāka uzturvielu deva nekā pieaugušajiem.

Ir normāli, ja uzreiz pēc pamošanās negribas ēst. Nevajag spiest bērnu apēst kaut ko, tiklīdz viņš ir atvēris acis un izlīdis no gultas. Piemērotākais laiks brokastīm ir 30 - 40 minūtes pēc pamošanās. Izņēmuma gadījumā var sagatavot ko ātri uzkožamu pa ceļam uz skolu vai skolā - žāvēti augļi un rieksti, banāns, pilngraudu maizes šķēle vai kāds graudaugu batoniņš. Lietojot pārtikā sāļus ēdienus un cukurotus dzērienus, organisms ātrāk tērē savas šķidruma rezerves (kā zināms, ķermeņa sastāvā ir ~70% ūdens).

Ja skolēnam ir gaidāms sarežģīts kontroldarbs vai eksāmens, līdzi var iedot mazu tāfelīti kvalitatīvas melnās šokolādes un ūdeni, jo tas iznēsā vērtīgās vielas pa organismu.

Ja bērns no rīta neēd tāpēc, ka ir ļoti samiegojies, jāpārskata viņa dienas režīms: vai pietiekami daudz stundu tiek atvēlēts miegam, vai viņš uzturas svaigā gaisā, vai pietiek kustību, vai ārpusskolas pasākumu slodze nav par lielu.

Bērns nav mazs pieaugušais, bērnam enerģijai brokastis nepieciešamas, lai skolā nesāk sāpēt galva un vēders.

Idejas veselīgām brokastīm:

·         gatavot brokastīs tādus ēdienus, kas ir īpaši gardi, smaržīgi;

·         iepriekšējā dienā kopā ar bērniem izdomāt, ko viņi vēlētos ēst brokastīs, un varbūt to kopīgi pagatavot, lai no rīta visiem gribētos nogaršot, kas tad tur iznācis.

·         Auzu pārslu vai pilngraudu putra ar zemenēm, banāniem, ievārījumu.

·         Auzu pārslu vai pilngraudu putra ar žāvētiem augļiem – iepriekšējā vakarā žāvētos auglīšus aplej ar ūdeni, no rīta pieber pārslas un uzvāra.

·         Vārītas olas, omlete ar dārzeņiem.

·         Silta tēja vai kakao ar medu, kļavu, bērzu sula.

·         Sāļa putra ar pētersīļiem un sieru.

·         Izcept kēksiņus, ko paņemt līdzi uz skolu.

·         Pilngraudu vai kliju maize (vislabāk no rupja maluma, ne kviešu miltiem) ar sieru, tomātiem, desu, avokado.

·         Pilngraudu lavašos ietin olu, salātlapas vai ko citu, ko var ņemt līdzi uz skolu.

·         Kabaci sarīvē, pieliek rīvētu sieru, olu, samaisa – uzliek uz maizītes, izcep cepeškrāsnī

·         Graudaugu batoniņš.

·         Žāvēti augļi un rieksti, banāns.

·         Nesaldinātas graudaugu pārslas (ieteicams “Milzu”, jo tur mazāk cukura) ar pienu.

·         Bezpiedevu jogurts (100g) ar ievārījumu vai biezpienu.

Kusas pamatskolas padomes vecāki dalās, ka bērni labprāt ēd:

·         Brokastu pārslas

·         Auzu pārslu putru ar ievārījumu

·         Tostermaizes

·         Žāvētu vistiņu

·         Vārītu olu

·         Svaigu burkānu un citu dārzeņu salmiņus ar tomātu – zaļumu mērcīti

·         Ceptus pelmeņus

·         Cepeškrāsnī ceptus ābolus  ar krējumu

·         Pankūkas

·         Svaigus augļus

 

Materiāls ir Kusas skolas padomes vecāku sagatavots, izmantojot informāciju arī no žurnāla “Skolēns. Mammām un tētiem” (nr.1.dec./febr.).

29.01.2020. Madonas kultūras namā notiks novada vecāku konference. Laikā no plkst.16.00 līdz 19.30. vecākiem tiks piedāvātas šādas bezmaksas lekcijas:

1) 16.00-17.30 "Pārmaiņu domāšanas stratēģija. Ko nozīmē būt vecākam?" (personiskās izaugsmes treneris Aleksis Daume),

2) 17.40-19.30 "Kā veidot saskarsmi ar bērnu, pusaudzi, lai saruna izdotos?"(psihoterapeite, supervizore Diāna Zande). 

Agris Sārs


Madonas novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi bērniem:

1. Fizioterapija (Liezērē)
2. Mūzikas terapija (Madonā)
3. Logopēds (Kusā, Madonā, Ozolos)
4. Smilšu spēles terapija (Madonā, Ozolos)
5. Montesori nodarbības (Madonā, Ozolos)   
6. Psihologs (Madonā- gan Izglītības nodaļā, gan sociālajā dienestā). Lai saņemtu psihologa konsultācijas, nav nepieciešama speciālista vai ģimenes ārsta izziņa, bet tikai vecāku iesniegums  

Kā saņemt pakalpojumu? 

No speciālista vai ģimenes ārsta nepieciešama izziņa par pakalpojuma nepieciešamību. Ar šo dokumentu vecāks (aizbildnis) nāk pie sociālā darbinieka un uzraksta iesniegumu. Sociālais darbinieks pieņem lēmumu un sagatavo nosūtījumu. Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar pakalpojuma saņēmēju, lai vienotos par tikšanos.

Papildus informācijai zvanīt 27868196 sociālajai darbiniecei Lolitai Tipainei


                                      

 Mazpulku pulciņš 2019./2020.g.    

1913. gadā Kārlis Ulmanis, būdams emigrācijā ASV pieredzēja “4H Club” idejas uzplaukumu un īstenošanu. Atbraucot Latvijā, viņš dedzīgi klāstīja šo ieceri un pēc 16 gadiem ar citu nosaukumu pie mums radās pirmais mazpulks “Asni”. Šogad biedrība “Mazpulki” svinēs 90 gadu jubileju. 2018. gadā tā ir saņēmusi IZM godalgu nominācijā “Aktīvākā jaunatnes organizācija, kas veic darbu ar jaunatni nacionālajā mērogā”. Līdzās citām brīnišķīgajām, izglītojošajām brīvā laika pavadīšanas iespējām Kusas pamatskolā turpina pastāvēt arī pulciņš “Mazpulki”.

Galvenie mērķi:

1.      Gūt jaunas zināšanas, pārdomas un praktiskās iemaņas par “Mazpulku” vērtībām un to mijiedarbību cilvēka dzīvē (sirds, prāts, rokas, veselība).

2.      Mācīties dzīvot pēc “Mazpulku” vērtībām, izdarot to, ko var katrs cilvēks, sākot ar sevi (labi padarīts darbs, izpratne par demokrātiskām attiecībām, latviskums un valstiskuma pašapziņa, sakopti Latvijas lauki un ceļš Eiropā).

3.      Veicināt pašpietiekamību, veidojot kvalitatīvas attiecības ar dabu un cilvēkiem.

4.      U.c.

Saturs balstās uz “Mazpulku” vērtībām:

1.      Permakultūras pamati dārza ierīkošanā (stādu audzēšana un pieredzes brauciens uz lauku sētu);

2.      Veselīga dzīvesveida pamati - uzturs, kustība, miegs, prieks, higiēna (latvisku

ēdienu gatavošana);

3.      Resursu/materiālu otrreizējs pielietojums (funkcionālu izstrādājumu izgatavošana no lietotām drēbēm vai nevajadzīga papīra (paklāji, čības, grāmatzīmes, kastītes, lustras u.c.);

4.      Iespēja apgūt skatuves runu un vadīt spēles (sava darba prezentācija un citu iesaistīšana spēlēs un rotaļās, viesošanās pie cita “Mazpulka”).

Visās nodarbībās fokuss uz sarunu, praktisku darbošanos (arī caur spēli), ieviešot jaunas rīcības tradīcijas un nostiprinot jaunus paradumus dzīvei. Bērni un jaunieši iemācīsies: izaudzēt sev veselīgu pārtiku, pagatavot latvisku ēdienu, pārradīt nevajadzīgas lietas par skaistām un funkcionālām, spēlēt spēles, prezentēt sevi un savus darbus citiem.

Aicinu pievienoties skolēnus no 3.kl – 9.kl.!   Pulciņa vadītāja Sigita Kokare-Grunte., tālr. 29635448.          


Kusas pamatskolas darbs 2018./2019. mācību gadā.

Analīze un secinājumi.

 

Gada galveno uzdevumu izpildē veikts sekojošais:

 
1.      Attīstīt skolēnu pašvērtējuma prasmes.
 
Vairākās klasēs (piem., 5.klasē) strādāts ar skolēnu pašvērtējuma kartēm, paredzot konkrētus uzdevumus. 8.klasē rakstīti pašvērtējumi par pirmā semestra mācību darbu, veidoti individuāli plāni. Panākts būtisks progress skolēnu attieksmē. Pašvērtējuma prasmes plaši pielietotas grupu darbos (piem., matemātikā, kā arī sākumskolas klasēs).  
 
2.      Attīstīt un pilnveidot mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, realizējot caurviju tēmas.
 
           Šādai sadarbībai daudz piemēru: 1) krievu-angļu-latviešu   valodās dārzeņu nosaukumi 2) mūzika- angļu valoda-latviešu valoda mīļāko dziesmu vārdu tulkošana, dziedāšana 3) dabaszinības- ģeogrāfija- angļu valoda tēmā “Pasaules valstis”, “Ūdeņi” laiks” 4) latviešu valoda- angļu valoda – savu pašsacerēto dzejoļu tulkošana 5) matemātika- fizika (uzdevumu risināšana,izmantrojot atšķirīgas pieejas), 6) vides izglītības tēmas, dabaszinības 2.klasē 7) vizuālā māksla- literatūra (dzejoļu  ilustrēšana) 8) sports- sociālās zinības (veselības diena) utt. Caurviju tēmas realizētas arī mācību ekskursijās, kur savijās karjeras izglītība, vēsture, sociālās zinības, sports, literatūra, māksla u.c. mācību priekšmeti dažādās kombinācijās.
 
3.      Pabeigt Latvijas simtgadei veltītās 100 lietu kolekcijas. Izveidot simtgades laika līnijas stāstus.
          
            Tika pabeigtas un eksponētas stipro vārdu kolekcijas. Pabeigta radošo darbu kolekcija, notikusi skate ar prezentāciju. Sķumskolas klasēs savākta lietoto sveču galu kolekcija Likteņdārza akcijā, pretī saņemta liela tradīciju svece. Katrs skolēns iesaistījās simtgades laika līnijas akcijā ar kulmināciju 16.11.2018.
 
Kopumā mācību gada galvenie  uzdevumi ir sekmīgi paveikti.
 

Citi svarīgākie notikumu, sasniegumi, rādītāji:

 
Skolēnu skaits uz 01.09.2018. bija 71, uz 31.05.2019. - 68. Mācību gada laikā aizgāja 4 skolēni, atnāca arī 1 skolēns. Darbojās 3 apvienoto klašu komplekti: 1./3., 7./8. un mācību priekšmetā “Sports” arī 2./5.  Uz 2019./2020.mācību gada 1.klasi prognozējami 5-7 skolēni.
 
No  2019. gada 9. klases absolventiem (13) apliecību par pamatizglītību saņēma visi 13 skolēni.
 
Gada mācību darba analīzē konstatējami vairāki teicami sasniegumi mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs un tām pielīdzinātos konkursos:   godalgotas vietas 8 skolēniem: M.Dvēselītim (9.kl.)- 2.vieta novadā, kā arī atzinība valsts vēstures olimpiādē; 3.kl.,  A.Romuļai (8.kl.)-1.vieta, I.Kļaviņai  (6.kl.) 3.vieta vizuālās mākslas olimpiādē, M.Liepiņam (2.kl.)- 2.vieta lasīšanas konkursā, O.Jansonam (8.kl.)- atzinība angļu valodas olimpiādē.; L.Lazdiņai, L.Ūdrei, K.Bērziņai (4.kl.)- nominācija SMU konkursā.
Neoficiālajā Latvijas skolu reitingā (www.skolureitings.lv) Kusas pamatskola ierindota 69.vietā mazo skolu grupā.
 
Skolēni guvuši teicamus panākumus vairākos izglītojošos konkursos un sporta sacensībās:
1)      Atzinību Valsts valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Mans bērnības stāsts”  ieguva K.Miklašonoks (6.kl.) par darbu Ļielā zivs”. E.Muraško (5.kl.) un A.Rubeņa (6.kl.) darbi tika publicēti ikgadējā skolēnu darbu krājumā “Kas manu tautu stipru dara”, kurš nāca klajā pirms valsts simtgades svētkiem.
2)      R.Blaumaņa literāro darbu konkursā atzinību ieguva A.Bagātā (9.kl.),
3)      Uzvaru Madonas valsts ģimnāzijas organizētajā 9. klašu erudīcijas konkursā “Viss par Latviju” ieguva Kusas pamatskolas komanda (M.Dvēselītis, J.Dzene, S.Bērtiņa,
4)      Skolēni ar labiem panākumiem piedalījās Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās. Sezonas kopvērtējumā iegūta 8.vieta starp 21 skolu komandām. Individuāli M.Dvēselītim 2.vieta 8.-9.klašu kopvērtējumā, kā arī 4.vieta absolūtajā kopvērtējumā, O.Jansonam attiecīgi 7. un 28.vieta.
5)      1 zelta un 1 bronzas medaļu Latvijas skolu ziemas sporta festivālā ieguva U.Beķeris (9.kl.), sudraba medaļu- K.Pļaviņš (9.kl.). Šie panākumi Kusas pamatskolu ierindoja 16.vietā festivāla skolu kopvērtējumā.
6)       U.Beķeris izcīnīja sudraba medaļu Latvijas stafetes komandas sastāvā Skandināvijas junioru kausā ziemas orientēšanās sportā sprinta distancē, kā arī 5.vietu individuāli garajā distancē,
7)      L.Beķere (3.kl.) izcīnīja bronzas medaļu distanču slēpošanā jaunākās grupas meitenēm reģionālajā skolēnu spartakiādē.
8)      Komandu uzvaru reģionālās skolēnu spartakiādes sacensībās orientēšanās sportā izcīnīja B grupas zēni (U.Beķeris, K.Pļaviņš, O.Jansons) un C grupas zēni ( A.Rubenis, D.Platais, K.Miklašonoks). Individuāli uzvaru izcīnīja U.Beķeris, trešo vietu- A.Rubenis.
9)      V.Krūmiņš (2.kl.) izcīnīja kausu par 2.vietu, bet E.Apšukrapše (2.kl.)- atzinību par 4.vietu starpskolu dambretes turnīrā Dzelzavā.
10)   V.Krūmiņš (2.kl.) ieguva godalgoto 5.vietu  Madonas novada jaunatnes dambretes čempionāta kopvērtējumā, kā arī dalītu 1.-3. vietu atsevišķā čempionāta kārtā iesācēju grupā.
11)  O.Kalpaka piemiņas pasākumu ciklā trešo vietu reģionālajā ierindas skatē ieguva 4.klases komanda, komandieris K.Putniņš).
12)   Latvijas Jauno ceļu satiksmes dalībnieku foruma sacensībās 2019.g. startēja 20 3.-5.kl. skolēni,  4 iekļuva valsts finālsacensībās (S.Kruglova, L.Sidrevics, L.Ūdre, M.Fakss), kur S.Kruglova izcīnīja 2.vietu (M2007.), l.Sidrevics 1.vietu (Z2007.), L.Ūdre 6.vietu (M2008.). Absolūtajā vērtējumā S.Kruglova un L.Sidrevics ieņēma 3.vietu un kļuva par valsts izlases kandidātiem.
13)   CSDD konkursā “Ģribu būt mobils!” reģionālajā pusfinālā 2.vietu izcīnīja komanda “KUSA 68” (S.Bērtiņa, M.Sīmane, O.Jansons, A.Zamurs).
14)  godalgotas vietas Latvijas individuālajās velodrošības sacensībās „Baložu velodrošība” ieguva  S.Kruglova, L.Sidrevics, A.Sidrevics, L. Ūdre.
15)  Kusas pamatskola ierindojās starp laureātēm CSDD ikgadējā valsts konkursā “Ļabākā CSDD satiksmes drošības skola 2018”
16)  Spēles “Vaifijs” valsts finālā piedalījās 4.klases skolēns M.Zvirgzdiņš
 
 
Kā spilgtākais ārpusstundu notikums minams valsts simtgades pasākumu cikls: 16.novembra patriotisko dziesmu koncerts, erudīcijas konkurss “100 jautājumi par Latviju”, ceļojums pa 100-gades laika līniju, ierindas skate, lāpu gājiens, kā arī līdzdalība 18.novembra sarīkojumā Lauteres kultūras namā. No pārējiem pasākumiem atzīmējami  Ziemassvētki,  Popiela, Pavasara koncerts, zvana svētki un izlaidums. Vairākus pasākumos (Miķeļdienas tirgus , Popiela, Neparastā nedēļa,) noorganizēja skolēnu līdzpārvalde S.Ozoliņas vadībā. Ziemassvētku sarīkojumā nozīmīgs bija skolas padomes vecāku atbalsts.
 
Kā nozīmīgi skolēnus saliedējoši pasākumi vērtējama skolas kopīgā mācību ekskursija uz Latgali (Nīcgales dižakmens, Daugavpils cietoksnis, Marka Rotko mākslas centrs, dabas parks “Daugavas loki” ),  kā arī sporta (futbola), karjeras izglītības un veselības dienas 2019.g. 22. februārī un  24.maijā ar absolventu I.Koscinkeviča, G.Cimera piedalīšanos.
 
Skolēnu motivēšanai mācību un sabiedriskajā darbā pielietoti gan tradicionālie skolas iekšējās kārtības noteikumos paredzētie pamudinājumi, kā grāmatu balvas 1.mācību semestra noslēgumā un Progresa balvas 2.semestra noslēgumā, gan arī I.Koscinkeviča sarūpētās “Gada skolēns”.
 
Mācību gada laikā skolēni mazākās grupās (klasēs) devušies ne mazāk kā 15 mācību un atpūtas ekskursijās, pārgājienos. Sekmīgi ticis apgūts valsts projekta “Skolas soma” piešķirtais finansējums skolēnu vispārējā kultūras līmeņa un redzesloka paaugstināšanai.  
 
Pirmā pusgada beigās tika uzsākts darbs projektā “Pumpurs”, kura mērķis ir mazināt riskus priekšlaicīgai mācīšanās pārtraukšanai. Projekta finansējums ļauj apmaksāt papildus individuālu darbu ar riska grupas skolēniem. Līdz šim projektā iesaistīti 6 skolēni. Notikušas 143 individuālas konsultācijas.
 
2018./2019. gadā skola turpināja līdzdalību „Junior Achievement- Yuong Enterprise Latvija” dalībskolu programmā un aktīvi piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu pasākumos.
 
Skolas 1.-4.klašu tautas deju kolektīvs “Pīlādzēni” piedalījās Madonas novada deju skatē un bērnu dziesmu un deju koncertā “Tūdaliņ, tagadiņ saulītē rotājos” Madonas sporta hallē, kā arī skolas un Aronas pagasta pasākumos (Ziemassvētku un Pavasara koncerti, Latvijas 100-gadei veltītais koncerts).
 
Vairākos ārpusskolas pasākumos ar labiem panākumiem piedalījās teātra pulciņa pārstāvji.
 
Skola tradicionāli iesaistījās SIA „Zaļā josta” organizētajā konkursā „Tīrai Latvijai!”- makulatūras vākšanas konkursā (savāktas kopsvarā 2t makulatūras jeb 28,57 kg uz vienu audzēkni).
 
Līdz 2018./2019. mācību gada sākumam ar pašvaldības atbalstu tika uzlabota skolas fiziskā vide: veikts ēdnīcas grīdu kapitālais remonts, iekārtota siltā ūdens padeve tualetēs.  Kusas sporta zālē uzstādīts aprīkojums telpu futbola atbalstam, veikts sporta zāles grīdas seguma savienojuma vietu remonts. Mācību gada laikā, iesaistoties skolas padomes vecākiem, tika pilnveidots uzlejamās slidotavas šķembu segums, labiekārtota teritorija ap slidotavu (izveidoti mākslīgie kalniņi gar dīķi), uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes uz Melioratoru ielas. Minētie pasākumi uzlabo vides drošību, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī ļauj dažādot mācību procesā iekļaujamās aktivitātes.
 
2018.gadā fizikas klasē tika uzstādīts jauns tuvās projekcijas aparāts
 NEC UM301X, nodrošinot labu redzamību prezentācijās.
Mācību gada nogalē skola saņēma Madonas novada pašvaldības iegādāto multifunkcionālo tehnisko līdzekli TOSHIBA E-STUDIO 3015AC, kas ļaus uzlabot mācību procesa materiāltehnisko nodrošinājumu.
 Iegādātas 2 pārvietojamas baltās tāfeles un 3 stacionāri sienas stendi-vitrīnas ar stiklotām durvīm.
Uzlabots skolas nodrošinājums ar attīstošām spēlēm
 
2018./2019. mācību gadā kā ikdienas pakalpojums darbojās skolēnu ēdināšana launagā. Mācību gada beigās launaga ēdāju sarakstā bija 38 skolēni.
 
Tradicionāli plašs bija skolas interešu izglītības piedāvājums: darbojās  12 dažādi pulciņi.   
 
Skolā un multifunkcionālajā centrā “Pirmais stāvs” darbojās visu vecumu neformālās izglītības grupas, kur pieprasītākās bija aušanas, gleznošanas, keramikas, mūzikas ansambļa  nodarbības.
 
Sakarā ar dalību Madonas novada karjeras izglītības projektā vecāko klašu skolēniem realizēts izstādes “Skola 2019” apmeklējums. Visi 7.-8.klases skolēni, kā arī daži skolēni no 9.klases iesaistījās “Ēnu dienas” pasākumos. Skolas komanda (4 zēni no 7.-8.kl) piedalījās Priekuļu tehnikuma organizētajā karjeras izglītības pasākumā “Naudas koks”. Kā motivējošu un spilgtu skolēni novērtēja tikšanos ar skolas absolventiem I.Koscinkeviču un G.Cimeru.
 
Mācību gada sākumā tika ievēlēta jauna skolas padomes vadība.  S.Kokares- Gruntes vadībā tika realizēts uz pozitīvismu un kopīgām vērtībām balstīts darba stils. Izveidots facebook grupas konts, ar dažādām aktivitātēm popularizēts skolas vārds sabiedrībā.  Uzsākta  sabiedriska aktivitāte “Skolas daudzināšanas talka”.  Publiski pausts viedoklis par mazo skolu vērtību.
 

Secinājumi.

Vadoties pēc pedagoģiskās padomes sēžu un iekšējās kontroles materiāliem, kā arī Madonas novada izglītības darba prioritātēm 2019./2020.gadam, apzināti sekojoši skolas darba aktuālākie uzdevumi:
 
 1. Jāgatavojas darbam ar bērniem 1.klasē, kuru pirmsskolas apmācība būs notikusi kompetenču pieejā balstītā metodikā.  
 1. Pilnvedot mācību stundu sarakstu, atvieglojot kompetenču pieejā balstītas apmācības modeli. Pārdomāt daļējas pārejas uz mācību priekšmetu blokiem realizēšanas iespējas.
 1. Skolotājiem jāapgūst jaunās multifunkcionālās ierīces TOSHIBA e-STUDIO 3015AC funkcijas, kā arī jāpilnveido citu moderno tehnoloģiju pielietojuma prasmes.
 1. Jāpaaugstina vietnes “uzdevumi.lv”, kā arī “e-klases” izmantošanas produktivitāte.
 1. Jāuzlabo skolas apkārtnes fiziskā vide: gājēju celiņš ziemeļu pusē caur ābeļdārzu,  sporta laukums.
 1. Jāuzlabo skolas telpu fiziskā vide: jāveic skolas 2.stāva gaiteņu (griestu)  kosmētiskais remonts, jāpilnveido vizuālā informācija.
 1. Jāapzin iespējas un aktualitāte tehniskām novitātēm, kā elektroniskais zvans, skolas iekšējais radio, informatīvi displeji.
 1. Jāpilnveido materiāltehniskais nodrošinājums pētnieciskām un eksperimentālām mācīšanas  metodēm.  
 1. Jāturpina attīstīt komunikāciju ar sabiedrību, pirmkārt, vecākiem, izmantojot skolas padomes potenciālu.
 
A.Sārs                                                                                                        Kusas pamatskolas direktors


12 lieliski iemesli, kāpēc mācīties Kusas pamatskolā:                       

1.       No rītiem Tev nebūs ļoti jāsteidzas- mācību stundas sākas 9.00. Pēcpusdienās Tev atkal nebūs jāsteidzas- skolas ēkā Tu būsi pieskatīts un  nodarbināts līdz 17.00 vai pat ilgāk (pulciņi, pagarinātās dienas grupa, “MC Pirmais stāvs”, bibliotēka, sporta zāle).
2.       Tev katru dienu 12.10 būs pusstundu ilgs pusdienu starpbrīdis ar garšīgiem ēdieniem un porciju papildināšanu pēc vēlēšanās. Ja pēcpusdienā uzturēsies skolā ilgāk, 15.00  varēsi uzēst launagu.
3.       No jebkuras dzīvesvietas Tevi atvedīs un aizvedīs Aronas pagasta pārvaldes mikroautobusi vai vieglās automašīnas. Ievēro, ka 3 skolotāji un autobusa šoferis Gunārs brauc no Madonas, kas viņiem aizņem tikai 7 minūtes (7 km).
4.       Tu varēsi lepoties, ka mācies visaugstākajā Latvijas pamatskolas ēkā, jo tās jumta kore augstākajā  punktā pārsniedz 5-stāvu ēku ( 18 m), bet Latvijas valsts ģeodēziska atzīme apliecina 216 metrus virs jūras līmeņa. Pa logiem Tu redzēsi horizontu, Gaiziņkalnu un tuvējās stārķu ligzdas. Tu varēsi veikt aizraujošus nobraucienus no skolas kalna visos gadalaikos.
5.       Tev nekad nepietrūks gaisa un vietas, jo Tev vienam piederēs 13m2  telpu – Tu varēsi izkustēties plašajos gaiteņos un vestibilos,  spēlēt galda spēles un kustību rotaļas. Tu būsi veselīgs un reti slimosi.
6.       Izejot pa skolas durvīm, Tu nonāksi tieši dabas vidū starp ābelēm, liepām, puķēm un krūmiem. Tu varēsi izmantot āra klasi, sporta laukumu, rotaļu laukumu , uzlietā ledus laukumu- slidotavu. Ziemā Tu slēposi  skolas vai Smeceres sila trasēs, jo Tev būs viss  nepieciešamais inventārs.
7.       Tu tūlīt pamanīsi, ka skolotājas ir ne tikai sievietes, jo mūsu skolā strādā 4 skolotāji vīrieši.
8.       Skolotāji Tev vienam katru mācību stundu veltīs vidēji 3-5 minūtes sava laika, Tu varēsi daudz runāt, uzstāties, vadīt pasākumus un citādi attīstīt savas prasmes.
9.       Tu varēsi  darboties  dažādos pulciņos,  kā velodrošība, keramika, skolēnu mācību uzņēmumi, kokapstrāde, vizuālā māksla, sporta spēles, mazpulki, tautiskās dejas, improvizācijas teātris, dambrete-šahs, rokdarbi.  Varēsi arī mācīties instrumentu spēli un dīdžejošanu, ja Tevi tas interesēs.
10.   Tev būs daudz iespēju pārstāvēt skolu un redzēt pasauli, satikties ar bērniem no citām valstīm (skolai ir sadraudzības partneri 12 Eiropas valstīs!).
11.   Tu varēsi  piedalīties visai skolai kopīgās  ekskursijās ar divstāvu autobusu, kā arī doties izbraucienos ar velosipēdiem vai mikroautobusiem tuvā un tālākā apkārtnē.
12.   Tevi iepazīs un uzrunās vārdā gan direktors Agris,  gan šoferis Gunārs, gan garderobes dežurante Ligita, gan citi skolotāji un darbinieki.  Tu mums vienmēr būsi gaidīts un īpašs.
 
P.s.  Vairāk  par Kusas pamatskolu vari uzzināt : www.kusasskola.mozello.lv, kā arī Madonas novada mājas lapā: www.madona.lv
 
 
Kusas pamatskolas direktors                                                                              /Agris Sārs/
23.05.2019.

2019. GADA 3. APRĪLĪ NOTIKA KUSAS SKOLAS PADOMES 4. SAPULCE.

Sapulces galvenā aktualitāte bija plānot KUSAS PAMATSKOLAS DAUDZINĀŠANAS TALKU ar mērķi priecāties par to, kas un kādi mēs esam (arī skola) un dalīties šajā priekā, lai veicinātu jaunu skolēnu un ģimeņu pieplūdumu.

Lai apzinātos, kas mēs esam, padomes cilvēki formulēja:

·         katrs sev savas vērtības un kopīgi izdalīja tās, kas svarīgas Skolas padomes darbā;

·         kas Kusas pamatskolā ir brīnišķīgs un kas varētu būt citādāk ar fokusu: kādu iespēju tas slēpj?, ko katrs vai visi kopā varam darīt, lai “ēnas puses” radītu par “gaismu” vai “iespēju kopā augt”, kādi risinājumi iespējami?;

Diskutējot par skolu, izkristalizējās, ka daudzināšanas talka vajadzīga:

*) bērnu dēļ (lai esošie varētu turpināt baudīt skolas priekšrocības un lai pievienotos vēl kādi bērni, kam svarīgas Kusas skolā pieejamās svētības) ,

*) skolotāju dēļ (lai visi var darīt savu aicinājuma darbu un lai kādam nav jāiet prom),

*) lai esošajiem vecākiem veicinātu prieku par esošo un lai potenciālajiem vecākiem palīdzētu apzinātāk izvēlēties saviem bērniem piemērotāko skolu jau no pirmās klases.

Sapulces turpinājumā plānojām skolas daudzināšanas aktivitātes ar uzsaukumu: “Kusas pamatskola uzņem jaunus audzēkņus 2019./20. gadam un aicina uz skolas iepazīšanas dienām!”:

1)      aicinājuma pakete pagastā deklarētajiem potenciālo pirmklasnieku vecākiem – nodota personīgi;

2)      informatīvā lapa par Kusas pamatskolas priekšrocībām un skolas iepazīšanas dienas vecākiem kopā ar bērniem: 22. maijā no plkst.15.00 un 5.jūnijā no plkst.16.00 vai jebkurā citā dienā, individuāli vienojoties pa norādītajiem tālruņiem (tiks izsūtīta e-klasē visiem skolas bērnu vecākiem, izplatīta Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs, kā izdales materiāls ikvienam atbalstītājam, kuram ir vēlēšanās dalīties savā priekā par skolu kā kopdarbu);

1)      Kusas skolas padomes e-lapas izveide facebook.com sociālajā tīklā, tās radīšanas tehniskie risinājumi un vajadzības, kā arī galvenie mērķi (aktualitāšu atspoguļošana, komunikācija un kopizglītība);

2)      publikācija laikrakstā “Stars”;

Radošajā procesā sapratām, ka, vienā teikumā par Kusas pamatskolu varētu teikt:

“MAZSKAITLĪGA, PLAŠA SKOLA, KUR KOPĀ AR ĢIMENI ATTĪSTĀS TALANTI UN INDIVIDUALITĀTES”.

Šobrīd visas aktivitātes tiek risinātas sadarbībā ar skolu un potenciālo 1. klases audzinātāju Vitu Frīdvaldi.

Kā varat iesaistīties jūs?

1)      Iepazīstieties ar informatīvās vēstules saturu, lai atsvaidzinātu atmiņā skolas priekšrocības (tur vēl nav pieminēts, ka mūsu skolā ir 4 skolotāji – vīrieši J );’

2)      Varat dalīties ar pazīstamiem cilvēkiem savā priekā par to, kādi esam, un nebaidieties no tā, ka mums visiem kopā ir jautājumi, kas jāmācās risināt, sākot ar sevi;

3)      Izdrukājiet vai palūdziet klases audzinātajai, lai izdrukā – un padodiet tālāk informatīvo lapu;

4)      Kļūstiet par sekotāju jaunajā grupā Kusas skolas padome un padodiet tālāk informāciju, kas jums šķiet saistoša: https://www.facebook.com/groups/kusasskolaspadome/ ;

5)      Un – priecājieties par to, kas un kādi esat paši, arī tad, ja kāds cits nesaskata iemeslus priekam!

Kusas skolas padome – mūsu priekam!

Sagatavoja: padomes vad. S. Kokare-Grunte 

Kusas skolas padomes 3.sanāksmē 20.02.2019.

 • Padomes cilvēki pauda savas pateicības ar skolu saistītiem notikumiem un ļaudīm.
 • Vēl - notika tuvāka iepazīšanās un katra enerģijas, intelektuālo un materiālo resursu apzināšana.
 • Tika precizēti rīcības soļi skolas foto arhivēšanai (ja vecākiem un skolēniem ir kāda fotogrāfija, tad varat tās nodot skolotājai I. Briškai). Mācību gada beigās tās tiks sagrupētas un attīstītas taustāmā veidā.
 • Notika diskusija par Kusas skolas padomes lapas vai grupas izveidi sociālajā portālā facebook.com ar mērķi radīt kopīgu platformu skolēnu vecākiem un skolotājiem 1) aktuālās informācijas ievietošanai, 2) saziņai un izglītībai.

Nākamā sapulce tiek plānota aprīlī. Ja ir kādi jautājumi, ko vēlaties, lai aktualizējam padomes sapulcē, dodiet ziņu savas klases skolotājam vai padomes pārstāvim!
Kusas skolas padome – mūsu priekam!
Sagatavoja: padomes vad. S. Kokare-Grunte

Kusas Skolas padome tikās šajā mācību gadā otro reizi (22.11.2018.) un priecājās par kopā ar pagasta vadību un ļaudīm, arī bērniem, paveiktajiem darbiem:

·         Hokeja laukumam uzliktas 2 kārtas akmeņu, vienu reizi noblietēts (sīkāk lasiet nākamajā “Aronas pagasta vēstis” numurā);

·         Pagasta pārvalde, atsaucoties uz Skolas padomes iesniegumu, ir demontējusi ēku pie slidotavas, kas bija kļuvusi iedzīvotāju, īpaši bērnu, veselībai bīstama;

·         Esam izlēmuši arhivēt Skolas padomes aktivitātes un veidot foto albūmu;

·         Esam izlēmuši arhivēt Kusas skolas aktivitātes (visi foto “satek” pie skolotājas Ineses Briškas) un veidot foto albumu (jo, izrādās, pēdējo gadu skolas notikumu atspoguļojums foto esot ļoti skops).

Jaunie lēmumi:

·         Nodot iesniegumu Aronas pagasta pārvaldei par papildus ātruma samazināšanas brīdinājuma ceļa zīmju nepieciešamību skolas apkārtnē bērnu drošībai;

·         Lai aicinātu aizdomāties bērnus un vecākus par attiecību kvalitāti, lai mazinātu agresiju un vairotu mīlestību, atbildīgas izvēles vispirms pašiem sevī, izsūtīt vecākiem mācību filmu skolēniem "Katrīna" un “Roberts” - par ņirgāšanos skolā;

·         Piedalīties ar muzikālu sveicienu skolas koncertā 20. dec.;

·         Noorganizēt “laimes aku” bērniem skolas svētku pasākuma diskotēkā 20. dec.

Krājam pozitīvos (patiesos) stāstus!

S.Kokare-Grunte, skolas padomes vadītāja


                   Skolas padomes sēdē

  17.10.2018. tika apstiprināts jauns skolas padomes reglaments (skatīt zemāk!), ievēlēts vadītājs Sigita Kokare Grunte un vietnieks Raimonds Putniņš. Vēl skolas padomē darbojas: Brigita Sergejeva, Jānis Liepiņš, Baiba Beķere, Brigita Šveica, Dace Baduna, Ieva Buldere, Lāsma Pļaviņa, Lolita Tipaine, Inese Briška, Andris Jansons, Semija Ozoliņa. Agris Sārs,  Veiksmi ieceru īstenošanā!

A.Sārs

 


Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 31.pantu un

Kusas pamatskolas Nolikumu

 

 

APSTIPRINĀTS

Skolas padomes sēdē

2018.gada 17.oktobrī

 

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Madonas novada Aronas pagastā

 

I. Vispārīgie jautājumi.

1.1. Skolas padome tiek izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības,

       pašvaldības,vecāku un skolas sadarbību. Padomes vispārīgos principus

       nosaka Skolas nolikums.

1.2. Padomes reglamentu un grozījumus tajā pēc saskaņošanas ar skolas

      direktoru   apstiprina Skolas padome ar vienkāršu balsu vairākumu.

1.3. Priekšlikumus par grozījumiem reglamentā var iesniegt dibinātājs, vecāki, 

       skolotāji un skolēni.

 

II. Skolas padomes sastāvs.

2.1.Skolas padomes sastāvā var būt:

2.1.1.skolas direktors,

2.1.2.skolotāji,

2.1.3.Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes pārstāvis,

2.1.4.skolēnu vecāki,

2.1.5.skolēni.

2.2.Skolas padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu.

2.3.Vecāku pārstāvjiem ir jābūt vismaz vienam no katras klases, tajā skaitā, no

      katras apvienotās klases.

2.4.Vecāku pārstāvjiem Skolas padomē ir jābūt skaitliskā vairākumā.

 

 

III. Skolas padomes izveidošanas kārtība.

3.1.Direktors skolas padomē tiek iekļauts automātiski.

3.2.Skolēnu vecāku pārstāvjus deleģē klašu vecāku sapulces mācību gada sākumā.

      Klases audzinātājs tos iesaka direktoram.

3.3.Skolotāju pārstāvjus deleģē pedagoģiskie darbinieki mācību gada sākumā   

      pedagoģiskās padomes sēdē vai apspriedē pie direktora.

3.4.Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes pārstāvi deleģē pašvaldība.

3.5.Skolēnu pārstāvjus deleģē skolēnu līdzpārvalde.

3.6.Padomē ievēlētos pārstāvjus var atsaukt (pārvēlēt) tos deleģējušās vēlētāju

      kopas.

3.7.Vecāku un skolas darbinieku darbības ilgums padomē ir 2 gadi, izņemot

      gadījumus, kad viņi padomē tiek ievēlēti atkārtoti.

3.8.Padomi vada vadītājs, kuram ir vietnieks. Padomes vadītāju un

      vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem vecākiem visi padomes locekļi. Šos

      amatus nevar ieņemt vecāki, kuri vienlaicīgi ir arī skolas pedagogi.

 

IV. Skolas padomes darba organizācija.

4.1.Skolas padomi uz mācību gada pirmo sēdi sasauc skolas direktors oktobra

      mēnesī.

4.2.Turpmākās sēdes sasauc un vada padomes vadītājs.

4.3.Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.

4.4.Informācija par skolas padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem

      jautājumiem tiek izsūtīta elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.

4.5.Sēžu norise tiek protokolēta, aizpildot īpašu protokola veidlapu (Pielikums Nr.1).

      Protokoli glabājas skolas arhīva mapē  saskaņā ar apstiprinātu skolas lietu

      nomenklatūru.

4.6.Protokolistu katrai sēdei nozīmē padomes vadītājs. Pirmās sēdes protokola galvu

      aizpilda direktors.

4.7.Skolas padome pirmajā sēdē vienojas par turpmākajiem uzdevumiem un rīcību.

4.8.Skolas padomes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu.

4.9.Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomes sastāva.

4.10.Skolas padomes vadītājs piedalās nākošā mācību gada Zinību dienas vecāku

       kopsapulcē un informē par padomes lēmumiem, paveikto, iecerēm.

4.11. Nepieciešamības gadījumā skolas padome var rīkot paplašinātas sēdes,

        pieaicinot skolas darbiniekus, skolēnus, vecākus, pašvaldības pārstāvjus.

 

 

V. Skolas padomes kompetence.

5.1. Veicina skolas sadarbību ar skolēnu vecākiem un sabiedrību.

5.2. Iesniedz priekšlikumus direktoram, skolēnu līdzpārvaldei un dibinātājam visos ar

       skolas darbu saistītos jautājumos, tajā skaitā, par skolas attīstību..

5.3. Var rosināt un veidot skolas atbalsta fondu.

5.4. Veic skolā pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un atskaitās 

       par to vecāku kopsapulcei.

5.5. Risina ar skolas ārpusstundu pasākumiem saistītos organizatoriskos jautājumus.

5.6. Skolas padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

 

 

VI. Noslēguma jautājumi.

6.1. Šis reglaments stājas spēkā līdz ar tā apstiprināšanu Skolas padomes sēdē.

6.2. Līdz ar to spēku zaudē 2010.gada 10.martā apstiprinātais Skolas padomes 

       nolikums.

 

SASKAŅOTS

Kusas pamatskolas direktors Agris Sārs

   


      

Metodisks materiāls- atbalsts pozitīvai bērna  uzvedībai, disciplīnai 

no 6.februāra tikšanās ar psihologu.

 

Drošība

Atbildība

Cieņa

Klasē

·Saudzīgi izturies pret skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un IT
·Turi somā tikai skolas lietas
·Uz galda turi tikai to, kas nepieciešams stundai
·Somu turi pie galda
·Jaku vai citas drēbes liec uz krēsla atzveltnes vai atstāj garderobē
·Klasē ienāc un izej  mierīgi, pieturot durvis
·Ienākot klasē, dodies uz savu vietu

 

·Seko līdzi stundas darbam
·Vienmēr paņem līdzi visu stundai nepieciešamo
·Uz stundu ierodies sagatavojies (izpildījis visus mājas darbus)
·Pacel roku un sagaidi atļauju runāt, ja vēlies kaut ko teikt vai pajautāt
·Uzmanīgi klausies skolotāja norādījumus
·Atstāj savu darbavietu vai mācību kabinetu tikai ar skolotāja atļauju
·Ienākot klasē, sasveicinies
·Runā tad, kad tev dod vārdu
·Runā pieklājīgi un mierīgi
·Klasē ierodies pirms zvana
·No klases vari iziet, kad skolotāja ir paziņojusi par stundas beigām
·Mobiliem telefoniem jābūt bez skaņas režīmā

 

Gaitenī

·Staigā mierīgi
·Ej pa gaiteņa labo pusi
·Uzmanīgi un lēnām ver durvis
·Spēlē spēles piemērotā vietā

 

·Uzturi kārtību gaitenī – somas un citas mantas atstāj klases telpā
·Izmet atkritumus miskastē
·Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus
·Runā mierīgi
·Runā pieklājīgi
·Runā labus vārdus
·Sasveicinies ar visiem pieaugušajiem un tiem skolēniem, kurus pazīsti
·Klausies un seko dežurējušo skolēnu un skolotāju norādījumus

Sporta zālē

·Klausies un seko norādījumiem
·Savas mantas noliec tam paredzētajā vietā
·Kad saģērbies, dodies uz sporta zāli
·Izmanto sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju
·Ja met bumbu vai lec, pārliecinies, ka tur neviena
· nav

 

·Ievēro sporta zāles noteikumus
·Piedalies stundā, arī tad, ja esi atbrīvots
·Ņem un lieto tikai savas mantas
·Pēc nodarbības noliec vietā un sakārto izmantoto inventāru
·Apmeklē tualeti pirms stundas

 

·Sasveicinies, ienākot sporta zālē
·Izturies pieklājīgi

 

Tualetē

·Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, vai tualetē ir tualetes papīrs
·Pirms tualetes lietošanas pārliecinies, ka tualetes durvis ir aizvērtas
·Pēc tualetes lietošanas nomazgā rokas
·Tualetes telpā uzturies tikai tik ilgi, cik nepieciešams

 

·Apmeklē tualeti pirms stundas
·Pēc tualetes lietošanas norauj ūdeni
·Pēc tualetes lietošanas izlietoto papīru izmet norādītajā vietā
·Pēc tualetes lietošanas pārliecinies, ka pods ir tīrs
·Lieto tikai tik tualetes papīru, cik tev ir nepieciešams
·Izturies pieklājīgi pret tualetes iekārtām
·Uzgaidi ārpusē, ja tualete aizņemta
·Uzturies tualetē tikai tad, ja tev ir vajadzība

Sabiedriskā transporta pieturā

·Mierīgi gaidi autobusu
·Ievēro satiksmes noteikumus iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļa
•Ierodies laikus
·Runā pieklājīgi
·Palaid pa priekšu sievietes un pieaugušos
·Ievēro uzvedības kultūru sabiedriskajās vietās

Ekskursijā

•Ņem līdzi tikai ekskursijā nepieciešamās lietas
·Klausies un seko norādījumiem
·Ievēro drošības instrukcijas

 

·Ierodies precīzi norādītajā laikā
·Uzturi kārtību autobusā
·Klausies autobusa vadītāja norādījumus

 

 

·Klausies gida stāstīto
·Esi ieinteresēts par notikušo
·Esi  pieklājīgs
·Runā tikai tad, kad tev dod vārdu

 

Skolotāju istabā/Direktora kabinetā

·Telpā ienāc/izej mierīgi, pieturot durvis
·Somu turi pie krēsla

 

•Pieklauvē pirms ienāc
·Pārliecinies, ka direktors/ skolotāja var veltīt tev laiku
·Ienākot, sasveicinies
·Izsaki savu viedokli un runā mierīgi

Pirms skolas/ Pēc skolas

·Skolā ienākot, durvis ver vaļā lēnām, arī durvis aizver lēnām.
· Ja kāds nāk aiz tevis, pieturi durvis
·Ej lejā pa trepēm lēnām
·Ej augšā pa labo pusi
·Palaid, ja kāds steidzas
·Uzklausi un seko norādījumus
·Ierodies skolā 10 minūtes pirms stundu sākuma
•Ienākot skolā, sasveicinies
•Ejot ārā no skolas, atvadies

Pagarinātajā grupā/ pēc stundām

•Ievēro pagarinātās dienas grupas noteikumus
•Klausies un ievēro skolotāja norādījumus
·Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam
·Ievēro klusumu
·Esi pieklājīgs un mierīgs
·Palīdzi citiem

Skolas pagalmā/ Rotaļu laukumā

·Uzturies tikai skolas laukuma teritorijā
·Ievēro drošības noteikumus ārpus skolas
·Ja nepieciešama palīdzība, saki to skolotājam

 

·Sasveicinies
·Lieto labus vārdus
·Runā pieklājīgi un mierīgi

Ekskursijas

autobusā/ sabiedriskaja transportā

·Ievēro drošības noteikumus transportā

 

·Ierodies laikus noteiktajā vietā
·Seko izkāpšanas pieturai
•Runā pieklājīgi
•Piedāvā sēdvietu meitenēm (sievietēm) un vecākiem cilvēkiem

Bibliotēkā

·Ievēro datortehnikas lietotāju drošību, pienākumus un tiesības
·Saudzīgi izturies pret bibliotēkas iekārtām (plaukti, galdi, krēsli, datori u.c. )
·Meklē palīdzību pie bibliotekāres (grāmatu no augšējā plaukta u.c.)
·Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pēc nepieciešamības
·Pieraksties bibliotēkā kā lasītājs
·Saudzē grāmatas (lieto grāmatu vāciņus u.c.)
·Laicīgi nodod grāmatas
·Ņem tikai tev nepieciešamas grāmatas
·Izmanto bibliotēkas pakalpojumus pirms vai pēc stundām, starpbrīžos.
·Ienākot sasveicinies
·Runa klusi
·Ienāc/izej klusi atverot/aizverot durvis
·Izturies pieklājīgi pret citiem apmeklētājiem


Cik smagai jābūt skolas somai?

Lai novērstu skolēnu fizisku pārpūli, nēsājot neveselīgi smagas somas, tās būtu regulāri jāpārkārto. Pastāvošās veselības normas  par šo jautājumu sniedz konkrētu atbildi : Derīgi zināt

Skolas somas svars:
skolēniem, kas jaunāki par 9 gadiem - 2,5–3,5 kg,
skolēniem vecumā no 9-11 gadiem - 3,5–4 kg,
skolēniem vecumā no 12-13 gadiem - 4–4,5 kg,
skolēniem vecumā no 14-15 gadiem-4,5-5 kg

A.Sārs