Kusas pamatskola

1923.-2023.

Skolas vārds sakrīt ar apdzīvotās vietas Kusas un agrākā Kusas pagasta nosaukumu. Skaidrojot  tā izcelsmi,  dažreiz jokojot stāsta leģendu par vācu muižkungu, kurš mēdzis sēdēt ēkas priekšā uz trepītēm un, kad garām gājušas jaunas meitas, saucis tām pakaļ: “Küsse, Küsse  (vācu valodā Kuss- skūpsts) !” Tomēr nopietnāk vērtējami ir argumenti par vārda lībisko cilmi ( salīdzināt ar igauņu kuus – seši ! ) un cits nostāsts par šeit dzīvojušiem sešiem brāļiem. Uz lībiešu apdzīvotu teritoriju senatnē norāda virkne citu līdzīgas izcelsmes vārdu netālā apkaimē ( upīšu vārdi: Jola , Sula; apdzīvoto vietu vārdi : Līdēre, Lautere u.c.).

Skolas nosaukuma mainība atkarībā no valsts izglītības reformām noritējusi sekojoši :

1. Kusas 6-klasīgā pamatskola    (1923.-1940.)

2. Kusas pagasta Tautskola         (līdz 1948.)

3. Kusas 7-klasīgā pamatskola    (1948.-1953.)

4. Kusas septiņgadīgā skola        (1953.-1962.)

5. Kusas astoņgadīgā skola         (1962.-1989.)

7. Kusas deviņgadīgā skola         (1989.-1992.)

8. Kusas pamatskola                    (no 1992.)

Par  Kusas skolas pirmsākumiem saglabājies samērā maz rakstisku liecību. Iespējams, tās vēl varētu papildināt pēc rūpīgākas arhīvu izpētes. Droši zinām, ka 19.gs. otrajā pusē  “Kaņepēnu” mājās darbojusies luterāņu skola apmēram 25 skolēniem. Māja piederējusi skolotājam Bērzkalnam, un viņš bērnus mācījis brīvprātīgi. 1882. gadā  luterticīgo skolai Lodes tuvumā uzceltas “Mieriņu” mājas. Tā bijusi 3 klasīga skola ar visiem kopīgu vienu mācību telpu. Saglabājušās skopas ziņas par skolotājiem Siliņu un  Šņuku. Pirmais stipri mīlējis uzturēties krogū, tāpēc ticis atstādināts no amata.

Ap to pašu laiku Kusas “Kaniņu “ māju saimnieka brālis Kangars, kurš bijis Kārzdabā pareizticīgo draudzes pērminders, ierosinājis celt pareizticīgo draudzes skolu. Ēkas celtniecībai zemi ap 1,25 ha platībā dāvājuši “Riteņu” un “Āboliņu” māju saimnieki. Skolu uzcēla no šķeltiem laukakmeņiem, un tajā bērni tika mācīti līdz pat 1923. gadam. (Mūsu dienās ēka saglabājusies pārbūvētā veidā- te ilgus gadus bijusi  Kusas krejotava.) Šajā skolā 1884.-1894. g. strādājis pazīstamais latviešu fabulu autors Pēteris Sarķis. Samērā ilgi (1897.-1905.g.) te darbojies arī skolotājs Andrejs Ozoliņš, pēc viņa Kārlis Bebris, tad Pēteris Grots, Auziņš, Pēteris Lejnieks.

1923. gadā  skola tika iekārtota Kusas muižas dzīvojamajā ēkā, kuru pēc 1. Pasaules kara valsts atpirka no īpašnieku Vērzemnieku ģimenes. Kopš tā laika skolai šajā vietā apritējuši 100 gadi. Skolas pakalns paceļas 216 m virs jūras līmeņa, un tas ēku ievērojami izceļ apkārtējā ainavā.

20.–30. gados Kusas skolas pārziņi bijuši Jānis Putniņš (1923.-1928.) un Pēteris Bieziņš (1928.-1942.). Skolēnu skaits 1924. gadā bijuši 67, bet 1925.gadā jau 92. Par skolotājiem šajos gadu desmitos strādājuši O.Kurzemniece, Marija Avotiņa, Marianna Kārkliņa, Olga Vestfāle, Jānis Andreja d. Putniņš un citi pedagogi. Līdzās mācību darbam skolā organizēti 6-8 sarīkojumi gadā, kuros vākti ziedojumi mācību līdzekļu iegādei. Piemēram, 1924. gadā par A.Saulieša lugas “Sirdskaite” izrādīšanu ieņemti Ls. 68,-.Svētkos uzstājies pašu instrumentāls orķestris. Ulmaņlaikos Pētera Bieziņa vadībā skolā darbojies Kusas 486. mazpulks.

40.-50. gados skolai bija jāpārcieš smagais kara un politisko represiju laiks.

2. Pasaules kara laikā 1941.-1945.g. mācības noritējušas saspringtā gaisotnē. Kādu laiku, frontei pāri ejot, skolas ēkā ticis ierīkots gan vācu, gan vēlāk krievu karavīru  hospitālis, sporta laukumā apbedīti kritušie vācu armijas karotāji. Pēteris Bieziņš tika iesaukts vācu armijā, no kuras viņš gan atgriezies, taču varas represīvo draudu dēļ izdarījis pašnāvību. Skolas direktori šajos gados bijuši: P.Dreimanis (1942.-1944.g. ), J.A.Putniņš (1945.-1946.g.), A.Ozoliņa (1947.-1948.), U.Jātniece (rakstniece Ilze Indrāne, 1949.-1956.g.), V.Malnača (1956.-1962.g.). Par skolotājiem strādājuši M.Putniņa (Kārkliņa), L.Dreimane, M.Ruņģe, O.Vestfāle, A.Bula, V.Kurate, L.Rungaine un citi pedagogi. Skolēnu skaits 1948.g. bijis 112. Arī bērnus skārusi 1949.g.25. marta iedzīvotāju izvešana uz Sibīriju (no Kusas pagasta tika izvestas 25 ģimenes, kurās bija 6 skolas bērni). Padomju ideoloģija izdarīja korekcijas mācību priekšmetos (piemēram, ticības mācību nomainīja PSRS Konstitūcijas mācība) un svinamajos svētkos (jaunas tradīcijas sākās, piemēram,  ar Jaungada un Oktobra svētkiem). Mazpulku organizācija bija aizliegta,  darbojās padomju bērnu un jauniešu organizācijas- oktobrēni, pionieri, komjaunieši.

Par šiem gadiem saglabājies daudz pierakstītu atmiņu. Literāri mākslinieciskā formā tās rodamas Ilzes Indrānes agrīnajā daiļradē. Tā grāmatā “Tipsis ,Topsis un Tedis “ viens no prototipiem ir Kusas skolas skolēns. Tāpat romānos “Lazdu laipa “ un “Cepure ar kastaņiem” dzīvo daudzas to laiku izjūtas.

Aptuveni 50.-60. gadu mijā Kusas skolā ienāca virkne jaunu skolotāju, kuri ilgus gadus veidoja pedagogu kolektīva kodolu: Ē.Cīrule, E.Vaišļa, B.Barkovska, R.Grīnberga, Z.Zviedre, mazliet vēlāk A.Medene, I.Olte, L.Veselovs.

Pateicoties galvenokārt ilggadīgās vēstures skolotājas Ē.Cīrules entuziasmam novadpētniecības darbā (Kusas skolā skolotāja nostrādāja 36 gadus!) un skolotājas I.Oltes paveiktajam foto pulciņā, skolas dzīve no šī laika līdz mūsu dienām bagātīgi atspoguļota skolas muzeja materiālos.

60.- 70. gados ar Kusas skolu savu darba mūžu saistīja skolotāji V.Pomere, L.Medniece (Grāvīte) , V.Randere, R.Sāre,  Z.Gusļista (Gregersone), G.Auziņš, Z.Ciemiņa (Stupāne). Par direktoriem strādāja B.Runce (1963.-1967.), A.Olte (1968.-1973.), J.Kuciņš (1974.), R.Sāre ( 1975.-1986.). Skolas telpas jau sen bija kļuvušas nepiemēroti šauras pieaugošajam skolēnu skaitam, tāpēc direktori kopā ar pagasta sabiedrību centās panākt valsts atbalstu ēkas pārbūvei. Lielākie nopelni šeit J.Kuciņam un Madonas PMK-19 ekskavatoristam, Sociālistiskā Darba Varonim, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātam un skolas sabiedriskajam darbaudzinātājam L.Paideram. Vērienīgās rekonstrukcijas tiešā realizācija norisinājās direktores  R.Sāres vadībā.

       70. gados skolu darba vērtēšanā dominēja sociālistiskās sacensības princips. Katru gadu tika noskaidrotas labākās skolas mācību un audzināšanas darba kopvērtējumā. Kusas skola vairākas reizes tika atzīta par uzvarētāju šajā sacensībā un ieguva Madonas rajona ceļojošo sarkano karogu. Kā jauna skolēnu darbaudzināšanas forma vasarās strādāja ražošanas brigāde “Mārīte”. Atcerēsimies arī militarizētās ierindas skates, aģitbrigāžu uzvedumus un lodīšu pildspalvu ēras aizsākumu (1967./1968.). 70. gadu vidū notika pāreja uz mācību priekšmetu kabinetu sistēmu. Kusas skola pamatoti lepojās ar teicami iekārtotiem kabinetiem, kuru izveidošanā lielu materiālu atbalstu sniedza skolas šefu organizācijas- Madonas PMK-19 un kolhozs “Arona”.

Ar 1984.gada 3.februāri Kusas skolēni pārcēlās jaunuzceltajā mācību korpusā. Gaišzilās ieejas lentes svinīgā pārgriešana nozīmēja ilgi gaidītu pavērsienu skolas darba apstākļu uzlabošanā. Jaunās skolas gaiteņu mākslinieciskā noformēšanā  piedalījās  Madonas mākslinieki J.Simsons, D.Simsone, S.Strads. Skolas rekonstrukcijas pilnīga pabeigšana ieilga līdz pat 1994.gadam.

80. gados skolā sāka strādāt skolotāji M.Borozinska, J.Semjonovs, D.Čandere, A.Sārs, I.Sāre, S.Bērziņa, I.Skraustiņa, I.Bērziņa, bibliotekāre A.Spūle un citi pedagogi. Skolas direktore 80. gadu beigās bija Z.Gusļista (Gregersone)(1987.-1990.). Daudz pūļu prasīja skolas jauno telpu iekārtošana. Vecajai skolas ēkai uzmūrēja otro stāvu. Seno muižas māju atgādināja vairs tikai raksturīgie pagraba un pirmā stāva stūru rotājumi –rusti. Daļēji saglabājušās pagrabu velves.

1990- tie gadi skolā tāpat kā visā Latvijā ienāca ar atmodas laikmeta vēsmām, kas nozīmēja krasas pārmaiņas: jaunas grāmatas un mācību priekšmeti ( veselības mācība, ētika, angļu valoda kā pirmā svešvaloda, ekonomikas pamati, datorzinības u.c.), cita vērtēšanas kārtība (10 baļļu sistēma), jaunas darba metodes ( projekti, grupu jeb kooperatīvā mācīšanās u.c.). Skolas darbību reglamentēja jauni likumdošanas normatīvi un standarti. Izbeidzās padomju laikā pastāvējusī centralizētā skolu apgāde ar mācību līdzekļiem un inventāru. Saimnieciskā darbība pilnībā nonāca Aronas pagasta pašvaldības pārziņā, kura izveidoja jaunu štata vienību – skolas saimnieks. Skolā atsāka svinēt Lāčplēša dienu, 18. Novembra svētkus, Ziemassvētkus, Lieldienas. Atjaunojās Kusas 486. mazpulks. 1992.g. skola ieguva pašreizējo vārdu- Kusas pamatskola. Pārmaiņu laiks sakrita ar  paaudžu maiņu skolotāju kolektīvā. No 1990. gada par direktoru sāka strādāt A.Sārs. Darbu uzsāka skolotāji I.Briška, I.Čamane, A.Jansons, Ē.Pūce, L.Vanaga, S.Sinele. Mazliet vēlāk-  I.Ļubovicka, V.Frīdvalde, G.Ikaunieks, D.Baunis. 1993. gadā skolā tika sarīkots absolventu un darbinieku 70.gadadienas salidojums, kura dalībnieki pie skolas iestādīja simbolisku bērzu birztalu- katrai desmitgadei pa bērzam. Turpmāk salidojumi tika organizēti ik pēc 5 gadiem.

90-to gadu otrajā pusē skola iesaistījās vairākos starptautiskos projektos, kuriem bija nozīmīga loma demokrātisko procesu veicināšanā. 1.-4. klašu bērnu apmācībā 1999.g. aizsākās projekts “Soli pa solim”. Gandrīz vienlaicīgi skola kļuva par Eiropas Komisijas finansēta Socrates izglītības projekta dalībnieci, nodibinot partnerattiecības ar skolām Vācijā un Zviedrijā.

21. gadsimta sākumā skolā mācījās ap 200 skolēnu. Plašu atpazīstamību valstī atnesa skolas komandu uzvaras Latvijas skolu jaunatnes ziemas olimpiādē Ērgļos. Sportiskā gara pacēlums realizējās sen lolota sapņa piepildījumā: 2005.g. septembrī pie skolas tika atklāta mūsdienīga sporta zāle. Turpinājās sadarbība ar 8 ārvalstu skolām jaunā projektā „Skola, kāda tā ir. Skola, kādu mēs to vēlamies: skola bez robežām”.  2009.g. Kusas pamatskola pirmo reizi uzņēmās koordinatora lomu kopējā projektā ar Somijas un Turcijas skolām „Cilvēks. Ainava.Veselīgs dzīvesveids.” Projektu nosaukumi saistīti ar  skolai aktuālo mācību un audzināšanas darbā: integrēšanos Eiropā, āra izglītības filozofiju, ekoloģijas jautājumiem. Skolēnu izvēlei tika piedāvāta plaša interešu izglītības (pulciņu) izvēle, kā keramika, teātra sports, SMU (skolēnu mācību uzņēmumi), vizuālā māksla u.c. Īpašu popularitāti iemantoja CSD (ceļu satiksmes drošība) pulciņš, kura dalībnieki 5 gadus pēc kārtas uzvarēja Latvijas komandu vērtējumā un regulāri ar teicamiem sasniegumiem pārstāvēja valsti Eiropas sacensībās.   

21.gadsimta pirmās desmitgades beigas un otrā desmitgade iezīmējās ar pakāpenisku skolēnu skaita kritumu. 2012./2013. mācību gada sākumā bija 95 skolēni, netika atvērta pirmā klase. 2012.gadā noslēdzās vērienīga skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas programma, skola ieguva pašreizējo vizuālo seju. Domājot par lielās celtnes efektīvu izmantošanu sabiedrības interesēs, pašvaldība un skolas administrācija veica vairākus pārkārtojumus: pārcēla uz skolas telpām Kusas bibliotēku ar publisko interneta piekļuves punktu, iekārtoja multifunkcionālu brīvā laika centru visām paaudzēm (no 2013.g. janvāra) un atvēra Kusas tautskolu neformālai izglītībai jebkuram cilvēkam (no 2013.g. janvāra). Kusas pamatskolā tika realizēta ideja par visai sabiedrībai atvērtu mācību iestādi cilvēkiem  no Kusas, Lauteres, Lubejas, Līdēres, Oļiem, Zelgauskas un citām apdzīvotām vietām. Pa dienu skolā notika  pamatizglītības programmas apguve, pēcpusdienās skola piedāvāja  interešu izglītības programmas, kā arī logopēda, pagarinātās dienas grupas un individuālo konsultāciju darbu. Vakaros un brīvdienās skolas ēkā notika neformālas nodarbības un pasākumi.  Minētos pakalpojumus nodrošināja galvenokārt skolas mācībspēki.

21.gadsimta otrajā desmitgadē skola iesaistījās pirmajos eTwinning un Nordplus Junior projektos sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas skolām. No 2018.gada tika uzsākta kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, bet no 2019.gada- atbalsta programma skolēniem “PuMPuRS”. Plašu rezonansi sabiedrībā guva pāreja uz jaunu izglītības standartu “Skola 2030”. Jaunais modelis paredz pakāpenisku pāreju uz caurviju kompetencēs balstītu izglītību.

Trešās desmitgades sākums iezīmējās ar negaidītu COVID pandēmijas izraisītu apgrūtinājumu, kas nozīmēja agrāk nepieredzētu attālinātas darba organizācijas modeli divus gadus pēc kārtas. Šis laiks ne tikai būtiski aizkavēja mācību procesu, bet arī nesa atsvešinājumu cilvēku saskarsmē un pārrāvumu tradicionālajās nodarbībās. Skolā notika strauja attālināto tehnoloģiju prasmju pilnveide. Sākām lietot arī gaisa kvalitātes mērīšanas ierīces.

21.gadsimta trešajā desmitgadē turpinājās negatīvas demogrāfiskās tendences, kas novedušas pie apvienoto klašu veidošanas. Skolēnu kopējais skaits turpināja samazināties. 2022.g. 1.septembrī mācības Kusas pamatskolā uzsāka 57 izglītojamie. Valstī turpinājās plaši skolu tīkla optimizācijas pasākumi. 2023.g. februārī Madonas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pievienošanu Kusas pamatskolai 2023.g. vasarā.

Pēdējā gada laikā mūs satrauc netālā kara draudi. Organizējam un piedalāmies Ukrainas bērnu atbalsta pasākumos.

Skolas mācību un audzināšanas darbu šobrīd organizē pedagogi:

1) Agris Sārs – direktors, vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotājs ( vizuālās mākslas, CSD- velodrošības, dambretes-šaha pulciņš),

2) Ērika Pūce- direktora vietniece mācību darbā, ģeogrāfijas, dabaszinību, sociālo zinību, ķīmijas skolotāja,

3) Agnis Beķeris- sporta un veselības, interešu izglītības skolotājs (sporta spēļu pulciņš),

4) Aivars Cimbulis- mūzikas un interešu izglītības skolotājs (vokālais ansamblis)

5) Inese Briška- vēstures, bioloģijas, krievu valodas skolotāja,

6) Vita Frīdvalde- sākumskolas, dizaina un tehnoloģiju, un interešu izglītības skolotāja  (SMU- uzņēmējdarbības pamatu pulciņš), skolotāja palīgs

7) Andris Jansons- datorikas, fizikas, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, skolotāja palīgs

8) Iveta Ļubovicka- sākumskolas un interešu izglītības skolotāja (tautisko deju kolektīva vadītāja), skolotāja palīgs

9) Marģers Smudzis- matemātikas skolotājs,

10) Ilona Sāre-  latviešu valodas un literatūras skolotāja,

11) Inese Skraustiņa- angļu un vācu valodas skolotāja,

12) Zaiga Stupāne- skolotāja palīgs,

13) Lilita Biķerniece- logopēds,

14) Jānis Seiksts- interešu izglītības skolotājs (keramikas pulciņš).

Kusas pamatskolas šodienas vērtību skalā esam vienojušies par trim: godīgums, ģimene, sadarbība.  Mūsu ieskatā mūsdienīgam skolēnam jābūt sevi un pasauli izzinošam, pārmaiņām atvērtamKā mazskaitlīga skola sasakatām savu misiju katra skolēna individuālā iedrošināšanā, viņa talantu attīstīšanā ciešā sadarbībā ar vecākiem.

Skolēnu pēdējo desmitgažu sasniegumus no 2013.g. esam dokumentējuši skolas mājas lapā kusasskola.mozello.lv. Lepojamies, ka  lapas izveidotājs ir mūsu tā laika skolēnu līdzpārvaldes līderis 9.klases skolēns E.Kalniņš, un joprojām uzskatām šo lapu par pietiekami kompaktu un funkcionālu.          

Sagaidot skolas 100. dzimšanas dienu, siltus pateicības vārdus teiksim daudzajiem tehniskajiem darbiniekiem- saimniekiem, dežurantei, sētniecei, apkalpotājām, pavārēm, elektriķiem, santehniķiem, šoferiem, kuri diendienā rūpējas par skolas iemītniekiem. Īpašu „paldies” veltīsim pavārei Laimai Sirmajai, kura 46 gadus gādāja par garšīgu ēdienu un devās pelnītā atpūtā 2023.g. 1.februārī.

Šodien, 2023. gada 27. maijā, atcerēsimies skolotājus, kuri visilgāk nostrādājuši mūsu skolā :

Zaigu Stupāni               (43 gadus)

Agri Sāru                      (38 gadus)

Ainu Spūli                     (36 gadus)

Ēriku Cīruli                   (36 gadus)

Ilonu Sāri                     (36 gadus)

Inesi Skraustiņu          (34 gadus)

Andri Jansonu              (32 gadus)

Inesi Brišku                  (32 gadus)

Ēriku Pūci                    (32 gadus)

Līgu Rungaini               (31 gadu)

Ivetu Ļubovicku            (30 gadus)

Vitu Frīdvaldi                (29 gadus)

Zigrīdu Zviedri              (27 gadus)

Irēnu Olti                      (26 gadus)

Leonīdu Veselovu        (26 gadus)

Broņislavu Barkovsku  (24 gadus)

Ausmu Medeni             (24 gadus)

Ritu Grīnbergu              (23 gadus)

Sveiksim daudzos skolas absolventus  (mūsu absolventu sarakstā šobrīd ir 1127 ieraksti !), kuri skolas vārdu nes pasaulē. Starp viņiem ir gan pedagogi, gan lauksaimnieki, gan ārsti, gan mūziķi, gan mākslinieki, gan zinātnieki, gan žurnālisti, gan karavīri, gan sportisti utt.. Necentīsimies izsvērt, kurš tālāk ticis, kurš ne. Katram dzīves ceļam ir sava nozīme un vērtība.  

Ceļavārdi skolai nekad nebeidzas, jo katrai dienai ir turpinājums. Zīmīgi, ka tāpat  saucas arī dokumentālā kino meistara I.Selecka filma “Turpinājums”, kuras tapšanā esam iesaistīti no 2015.gada.  Nemaldināsim sevi ar iedomām, ka tikai šodienai ir sasniegumi  un ka agrāk skolas dzīve bijusi pelēka. Mainās dzīves apstākļi un sabiedrisko attiecību mērauklas. Arī cilvēki mainās. Taču šajā  mainībā  vienmēr saglabājas  stingrs pamats – skola kā skolotāju, skolēnu un viņu vecāku kopīgs lolojums.

Skola ir īpaša pasaule, kur visi dzīvo nākotnes gaidās, cenšas to prognozēt un būt tai piederīgi. Kad 2003.g. 10.maijā Kusas pamatskolas 80 gadu jubilejas salidojumā izrakām 1978. gadā zemē noglabāto vēstījumu, bija aizkustinoši un interesanti lasīt gadsimta ceturksni senos sapņus un vēlējumus, kā tā laika pionieri un komjaunieši bija mēģinājuši ieskatīties nākotnē. Tradīcija tika turpināta: 2003.gada audzēkņi arī uzrakstīja vēlējumus nākotnei un paglabāja „vecajā” vietā ar norādījumu izrakt pēc 20 gadiem. Šodien mēs to izdarīsim!

Godātie 100- gades salidojuma dalībnieki ! Ap Kusas skolu aug daudz skolas garo mūžu pieredzējušu ozolu, liepu, bērzu, ābeļu, kļavu un ošu. Viņu gadskārtu gredzenos ierakstīti visu skolas kalnā kāpēju soļi un balsis. Piesaucot šos skaistos kokus par mūsu svētku lieciniekiem, leposimies ar līdz šim paveikto ceļojumu laikā un dosimies tālāk!   

Agris Sārs, Kusas pamatskolas direktors

Kusā,  2023. gada 27.maijā


KUSAS PAMATSKOLAS ABSOLVENTI 1923.-2022.


1926.


               1. Ēvalds Ambāts                .

                              2. Teodors Ekels                              

3. Kārlis Kalējs

4. Valija Kazāka

5. Aleksandrs Stepāns

6. Jānis Tipainis


1927.


7. Arnolds Ambāts

8. Zigrīda Balode

9. Jānis Bērzkalns

10. Jānis Burnsons

11. Lidija Dreimane

12. Jānis Garkalns

13. Aleksandra Kļaviņa

14. Anna Kļaviņa

15 Lidija Laukmale

16. Lucija Lūse

17. Valdis Paulikijs

18. Ārijs Rozentāls

19. Vilis Rozentāls

20. Jānis Sīlis

21. Pēteris Tipainis

22. Marta Valdberga

23. Zelma Vizbule


1933.

24. Kārlis Pēteris Ābols

1936.


25. Pēteris Putniņš

26. Marija Ruņģe

27. Arvīds Zariņš


1937.


28. Kārlis Dreimanis   

29. Velta Kausa

30. Arnis Kauss

31. Aina Kļaviņa

32. Vera Laidiņa

33. Alfrēds Lapsels

34. Ērika Medne

35. Jānis Paulikijs

36. Olga Rudzīte

37. Jānis Vanags


1939.


38. Voldemārs Bisters 

39. Ārija Dzosēna

40. Pēteris Gailītis

41. Pēteris Kauss

42. Kušķis

43. Ozoliņa

44. Zenta Pētersone

45. Indulis Purēns

46. Arvīds Putniņš

47. Silvija Ruņģis

48. Velta Zariņa


1941.


49. Andris Cīrulis   

50. Pēteris Cīrulis

51. Ārija Gaiziņš

52. Evalds Jaunrubenis

53. Mirdza Lakstīgala

54. Ruta Leitis

55. Jānis Putniņš

56. Pēteris Putniņš

57. Ārija Ruņģis

58. Ruta Ruņģis

59. Marta Stakovskis

60. Biruta Zaļkalne

61. Jānis Zariņš


1943.


62. Jānis Bariss

63. Leons Bērziņš

64. Andris Cīrulis

65. Anta Grebeža

66. Arvīds Kodols

67. Uldis Imants Palže

68. Jānis Putniņš („Smilgas”)

69. Jānis Putniņš („Strautnieki”)

70. Pēteris Putniņš

71. Aina Rozīte

72. Elmārs Saliņš

73. Guna Šestakova

74. Longīns Zariņš


1944.


75. Dainis Bodnieks

76. Jānis Dauksts

77. Ēvalds Ķeiris

78. Ausma Leitis

79. Valija Pētersone

80. Eduards Raize

81. Vilma Sestuls

82. Harijs Starka

83. Volumsons


1947.


84. Imants Ezītis

85. Dzidra Ķeiris

86. Roberts Melders

87. Jānis Ruņģis

88. Jānis Saliņš


1948.


89. Velta Āboliņa  

90. Vidvuds Apinis

91. Jānis Cakuls

92. Dzidra Feldmane

93. Modris Malkausis

94. Vija Zariņa


1949.


95. Aija Beiziķe

96. Juris Bisters

97. Laima Buiķe

98. Dzidra Čurkste

99. Valija Gībiete

100. Arvīds Īvāns

101. Gunta Leite

102. Dzintra Lietaviete

103. Inta Lūse

104. Lucija Prunte

105. Guntars Purviņš

106. Zintauts Purviņš

107. Jānis Putniņš

108. Biruta Siliņa

109. Andra Stahovska

110. Arvīds Švāns


1950.


111. Imants Malkausis

112. Jānis Palže

113. Lidija Preise

114. Taiga Saliņa

115. Ilmārs Sīlītis

116. Indulis Zariņš


1951.


117. Jānis Dāboliņš                    

118. Zigmars Belorags

119. Pēteris Bicāls

120. Olga Čurkste

121. Vinija Feldmane

122. Skaidrīte Kupruka

123. Zelma Medene

124. Ināra Preise

125. Dainis Putniņš

126. Pēteris Zariņš


1952.


127. Guntis Ezis                       

128. Jānis Feldmanis                

129. Ruta Kruglauža               

130. Gunārs Mačuļskis

131. Anita Malkause

132. Jānis Rauda

133. Aina Rubene

134. Jānis Spūlis

135. Skaidrīte Starce

136. Alfreds Tiltiņš

137. Aldis Vestfāls

138. Miervaldis Vītoliņš


1953.


139. Biruta Āboliņa                  

140. Jānis Barlots                      

141. Dzidra Bērziņa                 

142. Jeremejs Bogdanovs        

143. Ausma Dāvida 

144. Jānis Dzenis               

145. Jānis Ģērmanis                 

146. Anita Kameņecka

147. Jānis Kaulačs

148. Egils Kupruks

149. Andris Lau

150. Inta Meldere

151. Uldis Pabērziņš

152. Voldemārs Pupics

153. Raimonds Saliņš

154. Ruta Valdberga


1954.


155. Jānis Ambainis

156. Ženija Baumane

157. Mirdza Dāboliņa

158. Juris Grāvītis

159. Jānis Jurgelāns

160. Ausma Kārkliņa

161. Ilga Kruglauža

162. Ivars Lūsis

163. Gaida Lūse

164. Kārlis Līcis

165. Māris Lau

166. Andrejs Mačuļskis

167. Andrejs Paeglītis

168. Vija Rauda

169. Rasma Sīlīte


 

 

1955.


170. Maija Āboliņa                   

171. Dzidra Bārda

172. Aina Biemelte

173. Inta Cīrule

174. Irēne Jefimova

175. Pēteris Jurgelāns

176. Vija Kaķīte

177. Vija Kaparkalēja

178. Zinaida Kaufelde

179. Aija Kārkliņa

180. Dzidra Līce

181. Ilga Starce

182. Imants Zaļkalns


1956.


183. Skaidrīte Adamoviča          

184. Vita Asare                           

185. Sarma Barloti

186. Grigorijs Bogdanovs

187. Imants Dzenis

188. Jānis Janiselis

189. Velga Kalniņa

190. Lilita Lapsiņa

191. Sergejs Miklašonoks

192. Aina Petrovska

193. Māra Saliņa

194. Andris Vestfāls

195. Voldemārs Zvirgzdiņš


1957.


196. Ilga Āboliņa                         

197. Jānis Bodnārs                       

198. Sarma Budovska                  

199. Tince Bula 

200. Jānis Eņģelis

201. Vilnis Grāvītis

202. Velga Kalniņa

203. Jānis Krugalaužs

204. Līksma Līce

205. Anita Paulikija

206. Valda Putna

207. Ivars Raudups

208. Ruta Resele

209. Skaidrīte Rieba

210. Helena Siņicina

211. Maiga Šturme


1958.


212. Mārtiņš Ambainis                  

213. Jānis Bērziņš                          

214. Aija Biemelte                         

215. Mārtiņš Brutāns                      

216. Astrīda Eglīte                          

217. Mārīte Kalniņa                        

218. Jānis Lapsiņš

219. Līvija Meldere

220. Uldis Petrovskis

221. Marģers Putns

222. Andrejs Rozenbergs

223. Staņislavs Smoļinskis

224. Staņislava Tukiša

225. Ivars Ziemelis

226. Olita Zvirgzdiņa


1959.


227. Valdis Dvēselītis

228. Tatjana Jefimova

229. Jānis Valdbergs

230. Jāzeps Vekse

231. Anita Zeile


1960.


232. Dzidra Jansone                         

233. Ilga Lapsiņa

234. Biruta Muktāne

235. Ēriks Sīlītis

236. Ludis Zīraks

237. Pēteris Svarinskis


1961.


238. Anna Bodnara

239. Valdis Brutāns

240. Maija Dvēselīte

241. Velta Skrabe

242. Pēteris Starcis

243. Aivars Zeile


1963.

 

 


244. Ruta Anžjāne

 

 


245. Zina Bogdanova                           

246. Ēeiks Buls                                    

247. Antons Cielaks

248. Vizma Jansone

249. Tatjana Jefimova

250. Ruta Kalniņa

251. Jānis Krafte

252. Artūrs Lūsis

253. Valda Meijere

254. Valda Petaka

255. Aina Stocika

256. Ināra Vītoliņa


1964.


257. Ziedonis Ambainis

258. Imants Eglītis

259. Vēsma Liepiņa

260. Malda Melgaile

261. Marta Orska

262. Gunārs Sīlītis

263. Edmunds Sīrons

264. Vija Skrabe


1965.


265. Astrīda Baltgaile

266. Jānis Drīksna

267. Zigurds Eks

268. Roberts Janovskis

269. Voldemārs Jermakovs

270. Anita Kodola

271. Anita Liepiņa

272. Dace Saliņa

273. Mārtiņš Saliņš

274. Zaiga Seržāne


1966.


275. Dainuvīte Baltgaile                           

276. Ilmārs Bērziņš                               

277. Aija Bogdanova                             

278. Vanda Bula                                    

279. Strauta Buliņa                                

280. Aivars Grāvītis                              

281. Ilze Kausa

282. Nellija Orska

283. Pēteris Plāte

284. Sarma Rungaine

285. Oskars Ruņģis

286. Biruta Saliņa

287. Jānis Vīksna

288. Dzintra Zaļkalne


1967.


289. Agita Ambaine

290. Miervaldis Baltgailis

291. Jānis Ceriņš                                    

292. Dainis Grāvītis                               

293. Modris Krastiņš

294. Laimons Ķirsis

295. Inta Lapsiņa

296. Arvīds Melderis

297. Aivars Oļkalns

298. Arvīds Štokmanis

299. Silva Zikmane


1968.


300. Brigita Baltgaile                              

301. Biruta Bedeice                                 

302. Ruta Čiževska                                  

303. Tatjana Gorinova                             

304. Māris Grāvītis                                  

305. Valentīna Jermakova                        

306. Juris Kaķītis

307. Alberts Kazušs

308. Jānis Kebbe

309. Vija Kļaviņa

310. Vija Lasmane

311. Roberts Meijers

312. Līga Putna

313. Frančeska Raboviča

314. Juris Saliņš


1969.


315. Andrejs Dzenis                                 

316. Modris Gavrilovs                             

317. Vilis Jaunrubenis                              

318. Ivars Kalniņš                                    

319. Anita Kaķīte

320. Gunta Kausa

321. Maruta Klekere

322. Ludmila Kruglova

323. Ziedonis Lielups

324. Gunta Mille

325. Juris Rozentāls

326. Vija Saliņa

327. Dainis Seržāns

328. Irida Viļķis

329. Ligita Viļķis

330. Valda Vītola


1970.


331. Guntars Edvīns Ābols                       

332. Elmārs Blaus                                     

333. Marija Bukša                                     

334. Gunārs Groza                                     

335. Edvīns Kodols

336. Guntis Pomers

337. Ilona Raudupe

338. Arvīds Slics

339. Valdis Vaišļa

340. Imants Vīgants

341. Biruta Vītoliņa

342. Jānis Vītoliņš

343. Austra Zvirgzda


1971.


344. Ingrīda Barkovska

345. Valdis Jaunrubenis

346. Juris Jermakovs

347. Evalds Klaužs                                       

348. Anita Lapsiņa   

349. Astrīda Liepiņa

350. Ēriks Ragovskis

351. Helmuts Raize

352. Juris Siņicins

353. Dace Strauta

354. Ivars Voselis

355. Vilnis Zariņš


 

 

 

1972.


356. Harijs Ābols

357. Antra Bačuka

358. Juris Elksnis

359. Dzintars Graudiņš

360. Sarma Jēkabsone

361. Indulis Kalniņš

362. Guntis Kodols

363. Nelija Krasovska

364. Ināra Narbūte

365. Guntis Reinsons

366. Lolita Rubīna

367. Anita Rungaine

368. Valda Salenieks

369. Anita Slavika

370. Elga Šņucīte

371. Spodra Vaišļa

372. Ināra Vīgante


1973.


373. Andis Bačuks                                        

374. Astrīda Barkovska                                  

375. Dainis Bērziņš

376. Aivars Dāboliņš

377. Pēteris Džeriņš

378. Svetlana Ļebedeva 

379. Guntis Lielups

380. Māra Māliņa

381. Ojārs Medenis

382. Einārs Rubīns

383. Sandra Ruņģe

384. Ilona Saliņa

385. Oskars Tipainis

386. Andris Vītols


1974.


387. Gunārs Andersons 

388. Dace Baltgaile

389. Irēna Dreimane

390. Jānis Janiselis

391. Jānis Krasovskis

392. Jānis Kuzmāns

393. Vilis Liepiņš

394. Iveta Medene

395. Maija Puzule

396. Anatolijs Rabovičs

397. Agris Ščastnijs

398. Ginta Zaļkalne

399. Valters Zviedris


1975.


400. Modris Bērziņš

401. Vilnis Čaviņš

402. Inta Dāboliņa

403. Ņina Jermakova

404. Rudīte Kārkliņa

405. Ināra Kokare

406. Irēna Kuzmane

407.Guntis Luste

408. Maija Luste

409. Aivars Māliņš

410. Inta Požņeva

411. Guntars Renekops

412. Jānis Stasjulis

413. Edmunds Vestfāls


1976.


414. Jānis Ābols                                               

415. Rudīte Bērziņa                                          

416. Ainārs Cimers                                           

417. Daina Dinka                                              

418. Ainārs Graudiņš                                        

419. Agris Grosbergs                                        

420. Ivars Krūze

421. Daiga Leimane

422. Ģirts Misiņš

423. Maija Rozentāle

424. Edmunds Saliņš

425. Modris Strauts

426. Jānis Šmagris

427. Līga Vasariņa

428. Aldis Vibulis


1977.


429. Vēsma Andersone                                      

430. Irīna Gailīte                                                

431. Dzidra Luste                                               

432. Aigars Meijers                                             

433. Vladimirs Petrovs 

434. Ainis Prikulis

435. Andris Raize

436. Olita Reitere

437. Guntars Ruņģis

438. Aivars Siliņš

439. Gunta Šaicāne

440. Vēsma Šņucīte


1978.


441. Iveta Auziņa

442. Anita Breidaka

443. Sarmīte Čaviņa

444. Gunārs Čurkste

445. Aldis Dilba

446. Sarmīte Ertmane                                        

447. Raimonds Gusļists

448. Ilona Hirša

449. Anita Klauža

450. Dzintars Lielups

451. Lilita Petrova

452. Una Putka

453. Sandra Putniņa

454. Jānis Smočs

455. Māris Veckalniņš

456. Inita Zaļkalne


1979.


457. Inese Auziņa                                              

458. Inese Cimere

459. Ilga Irbe

460. Antoņida Nikolajeva                                 

461. Agita Pakalne

462. Aivars Petrovskis                                      

463. Sarmīte Romule

464. Inga Reinšmite

465. Solveiga Sāre

466. Lolita Smoča

467. Daiga Spickus

468. Līga Stangaine

469. Benita Strade

470. Aina Šmagre

471. Anta Tipaine

472. Vitauts Zariņš


1980.


473. Ineta Akmentiņa

474. Anita Anžjāne

475. Agita Blaua

476. Raimonds Blaus

477. Aivars Bisenieks

478. Anita Ertmane

479. Andrejs Grāvītis

480. Guntars Hiršs                                              

481. Sarmīte Leimane

482. Jānis Luste

483. Ēriks Mizuks

484. Aija Pakalne

485. Egils Reinbahs

486. Ingrīda Sņežko

487.  Pēteris Vigulis

488. Aivars Vilcāns

489. Ausma Vītola


1981.


490. Andris Bardziņš

491. Andris Briška

492. Ivars Cīrulis

493. Anita Jaunrubene

494. Imants Kalvāns

495. Ingrīda Kārkliņa

496. Larisa Kivkucāne

497. Anrijs Kļaviņš

498. Vēsma Lielupe

499. Ojārs Miklašonoks

500. Georgijs Nikolajevs

501. Anita Pilsētniece

502. Edgars Pinka

503. Haralds Pūce

504. Alda Reinšmite

505. Ikars Ruņģis

506. Ilgonis Šņucītis


1982.


507. Sarma Auziņa                                              

508. Vilnis Ārents                                               

509. Iveta Bērziņa                                               

510. Aigars Breidaks                                           

511. Sarmīte Cīrule                                             

512. Guntis Čaviņš                                              

513. Līga Drozdova

514. Inita Dzenīte

515. Daiga Eglīte

516. Andris Grahoļskis

517. Antra Graudiņa

518. Inita Grīnberga

519. Silvija Jaunrubene

520. Armands Kājiņš

521. Vaira Lielupe

522. Josifs Nikolajevs

523. Vēsma Plinte

524. Solvita Putka

525. Jānis Pūce

526. Žanis Smočs

527. Sarmīte Sņežko

528. Sandra Štrause

529. Inita Tiltiņa

530. Juris Vigulis

531. Tālis Zariņš


1983.


532. Ina Beinaroviča

533. Aigars Burķītis 

534. Spodra Cielaka 

535. Inga Garanča

536. Andrejs Kaicners

537. Dzintars Kalniņš

538. Vilnis Kļaviņš 

539. Ija Mačuļska  

540. Olita Mazūre

541. Dace Māliņa

542. Ilze Nartiša

543. Dzintars Oļukalns

544. Edgars Pujats

545. Ruta Siliņa

546. Solvita Smeile

547. Valdis Tālbergs

548. Gatis Vabulis

549. Evija Zaļkalne


1984.


550. Ingūna Barkovska                                              

551. Raivis Beķeris                                                   

552. Inese Biseniece                                                 

553. Māris Burķītis                                                   

554. Iveta Cīrule                                                       

555. Andra Eglīte                                                     

556. Lilita Ertmane                                                  

557. Jānis Gailītis                                                      

558. Gatis Garančs

559. Jānis Gailītis

560. Anitra Mačuļska

561. Līga Mazūre

562. Aija Mizuka

563. Ilze Paidere

564. Gvido Petrovskis

565. Jānis Petrovs

566. Raitis Pilsētnieks

567. Inga Pinka

568. Ilze Stasjule

569. Agris Veckalniņš


 

 

1985.


570. Aiga Bērziņa                                                     

571. Iveta Cāzere                                                      

572. Guntis Cielaks                                                  

573. Rita Dvēselīte                                                   

574. Sarmīte Grāvīte                                                

575. Rudīte Ķeire                                                      

576. Raivo Lazdiņš                                                  

577. Ilze Līcīte

578. Daiga Lielupe

579. Dzintars Misiņš

580. Skaidrīte Nagle

581. Dainis Purviņš

582. Atis Pūce

583. Ivo Romulis

584. Līga Smoča

585. Sandra Sondare

586. Ēriks Trizna

587. Normunds Trops

588. Ainārs Valdbergs


 

1986.


589. Sarmīte Anžjāne

590. Jānis Ābols

591. Andris Ārents

592. Daiga Beķere

593. Raimonds Breidaks

594. Ērika Cīrule

595. Elita Čudare

596. Irita Dzene

597. Andris Ertmanis

598. Laima Grāvīte

599. Raitis Kājiņš

600. Romis Kitajevs

601. Indriķis Kļaviņš

602. Aigars Lielups

603. Elita Medvecka

604. Sandris Melkins

605. Andris Misiņš

606. Aleksandrs Nikolajevs

607. Helmuts Pujats

608. Aivars Purmalis

609. Sandris Raize

610. Sanita Raize

611. Raivis Skuja

612. Guntars Strauts

613. Olita Tiltiņa

614. Antra Vītoliņa

615. Iveta Vītoliņa

616. Andris Voselis

617. Mairita Zaļkalne


1987.


618. Andis Baduns

619. Dace Butāne

620. Dace Cāzere

621. Jānis Dvēselītis

622. Ivars Dzenis

623. Ardis Dzenītis

624. Ilmārs Golubovs

625. Liega Lapsiņa

626. Ilona Lielvalode

627. Inita Liepiņa

628. Maija Līce

629. Zinta Meļuškāne

630. Iluta Petrovska

631. Raimonds Pinka

632. Andrejs Pļaviņš

633. Daiga Purmale

634. Normunds Rutks

635. Gundars Trops

636. Jānis Vabulis

637. Andis Valdbergs

638. Jurģis Vācietis

639. Mareks Zlobins


1988.


640. Sergejs Balašovs

641. Kaspars Bogdanovs

642. Sandris Kaparkalējs

643. Inguna Koscinkeviča

644. Inese Krama

645. Andris Māliņš

646. Santa Meikulāne

647. Alvis Pūce

648. Modris Skrodelis

649. Raimonds Solovjovs

650. Irita Štrause

651. Raimonds Tiltiņš


1989.


652. Anita Akmentiņa

653. Artis Ābols

654. Ainārs Barševskis

655. Juris Blaus

656. Sigita Dāboliņa

657. Ilze Drozda

658. Jānis Kivkucāns

659. Līga Linde

660. Maija Misiņa

661. Vents Nikolovskis

662. Inga Ozoliņa

663. Mareks Putniņš

664. Lāsma Rutka

665. Edijs Siliņš

666. Solvita Sjomkāne

667. Lita Vilcāne

668. Ingrīda Zāģere


1990.


669. Aija Aņisimova

670. Māris Aņisimovs

671. Jānis Beķeris

672. Lolita Garanča

673. Valda Greiziņa

674. Jolanta Gusļista

675. Sigita Kokare

676. Iveta Krama

677. Aksana Mažāne

678. Iveta Mincāne

679. Aigars Pelšs

680. Daiga Piekalne

681. Zintis Skrodelis

682. Taiga Strauta

683. Gatis Vosels

684. Jana Vovere


1991.


685. Ija Barševska

686. Artis Bērziņš

687. Gatis Bērziņš

688. Kaspars Butāns

689. Elita Čaviņa

690. Raitis Dinka

691. Andra Ertmane

692. Jana Ertmane

693. Artis Kokars

694. Vita Kuzmina

695. Daiga Ķimene

696. Jānis Mačuļskis

697. Andris Meikulāns

698. Lāsma Meļuškāne

699. Andris Miezītis

700. Kaspars Mincāns

701. Līga Putniņa

702. Marika Sergejeva

703. Andis Supe

704. Ģirts Vējiņš

705. Sanita Zaļkalne

706. Irita Zvirgzdiņa


1992.


707. Ilona Akmene

708. Dace Baduna

709. Lauma Bērziņa

710. Madars Burķītis

711. Inga Dieriņa

712. Ilona Grahoļska

713. Dairis Grāvītis

714. Monvīds Grāvītis

715. Jānis Kalvāns

716. Aivita Kūlīte

717. Aigars Kviesis

718. Tatjana Maļinovska

719. Iveta Pelše

720. Esija Pilandere

721. Inese Pinka

722. Andris Rozentāls

723. Daiga Skuja

724. Raitis Spricis

725. Mārtiņš Vācietis


1993.


726. Dace Bankova

727. Mairita Baravika

728. Gatis Bergmanis

729. Jolanta Bērziņa

730. Lāsma Bogdanova

731. Kristīne Eriņa

732. Kaspars Naglis

733. Ilze Piekalne

734. Sanita Piņķe

735. Agris Pļaviņš

736. Aira Pūce

737. Vita Saulīte

738. Jolanta Sergejeva

739. Nauris Siņicins

740. Laura Smudze

741. Dzintars Solovjovs

742. Gatis Vējiņš

743. Vita Vilciņa


1994.


744. Simona Akmene

745. Helmuts Ābols

746. Mārtiņš Bērziņš

747. Evija Daņiļeviča

748. Dace Jēkabsone

749. Juris Kaparkalējs

750. Madara Kurzemniece

751. Dace Maļinovska

752. Edgars Kviesis

753. Inga Nagle

754. Ivita Nagle

755. Kaspars Ozoliņš

756. Oskars Rozentāls

757. Evita Raize

758. Jānis Saliņš

759. Marģers Smudzis


1995.


760. Ainārs Baraviks

761. Andris Bergmanis

762. Evita Eriņa

763. Inga Eriņa

764. Gundega Jaunrubene

765. Mareks Koscinkevičs

766. Viktors Maļinovskis

767. Ģirts Mednis

768. Solvita Ozoliņa

769. Gita Škapare

770. Madara Vilcāne

771. Inese Zariņa

772. Ivars Zvirgzdiņš


1996.


773. Inga Bekasova

774. Līga Dzene

775. Kaspars Dzenis

776. Inese Eriņa

777. Oskars Eriņš

778. Juris Groza

779. Signija Jezuna

780. Vineta Kalniņa

781. Gunita Koscinkeviča

782. Kristīne Kūlīte

783. Līga Lapsiņa

784. Inese Misiņa

785. Inga Razenovska

786. Vika Siņicina

787. Ainārs Spūlis

788. Jānis Starcis


1997.


789. Jānis Bērziņš

790. Ritvars Deņisovs

791. Inese Kļaviņa

792. Helmuts Koļesņikovs

793. Oksana Kotova

794. Oskars Krasovskis

795. Arguts Kurzemnieks

796. Renāte Kviese

797. Indra Ķirse

798. Zane Matisāne

799. Everita Punovska

800. Harijs Riekstiņš

801. Rita Rozentāle

802. Andrejs Siņicins

803. Mārtiņš Sirmais

804. Juris Skrinda

805. Oskars Smudzis

806. Valdis Strauts

807. Līga Vindele

808. Liene Vovere

809. Dainis Zalāns

810. Līga Zariņa


1998.


811. Marita Ābola

812. Ivars Bankavs

813. Evita Babre

814. Ainārs Bogdans

815. Sarma Dzene

816. Kaspars Koscinkevičs

817. Sniga Kurzemniece

818. Evita Ķirse

819. Inese Medne

820. Inese Narbe

821. Kristīne Ņečajeva

822. Sanita Polna

823. Oskars Rabovičs

824. Agris Supe


1999.


825. Mārīte Aņisimova

826. Ieva Bekasova

827. Gunta Bergmane

828. Kaspars Bērziņš

829. Einārs Bodnieks

830. Jānis Džeriņs

831. Laura Jakoviča

832. Kristīne Koļesņikova

833. Mikus Krūmiņš

834. Baiba Kurzemniece

835. Renārs Leidums

836. Gunita Ozoliņa

837. Lienīte Ozoliņa

838. Edgars Saliņš

839. Ilze Sirmā

840. Jānis Skrinda

841. Ina Verbiča

842. Kaspars Vilciņš

843. Rinalds Začs


2000.


844. Inguna Auziņa

845. Rita Babre

846. Mārtiņš Bērziņš

847. Ilze Dāboliņa

848. Liene Dedzena

849. Ilvars Koscinkevičs

850. Elīna Kviese

851. Guna Paidere

852. Solvita Petrovska

853. Inese Piņķe

854. Gatis Polna

855. Artis Prikulis

856. Ints Radziņš

857. Jolanta Rone

858. Gita Saliņa

859. Aigars Stupāns

860. Edgars Škapars

861. Gunita Upeniece

862. Līga Vilciņa

863. Jānis Zariņš


2001.


864. Arta Bērziņa

865. Normunds Bērziņš

866. Arvis Čurkste

867. Vineta Deņisova

868. Oskars Džeriņš

869. Zaiga Engere

870. Evita Eriņa

871. Vita Lepere

872. Nauris Naglis

873. Dana Petrova

874. Gunita Politere

875. Anna Radionova

876. Alvis Ronis

877. Lelde Stasjule

878. Arvis Zelčs


2002.


879. Sintija Auziņa

880. Sandra Bagātā

881. Jānis Gruduls

882. Dace Ķirse

883. Mārcis Matisāns

884. Didzis Misiņš

885. Aigars Pilsētnieks

886. Dace Putniņa

887. Sanita Radionova

888. Kintija Rusinova

889. Dins Stepanovs

890. Lāsma Strauta

891. Normunds Stupāns

892. Simona Šņucīte

893. Alvis Zariņš


2003.


894. Uģis Ābols

895. Mārtiņš Bērziņš

896. Jānis Čaviņš

897. Zane Gabranova

898. Ilze Gaidlazda

899. Edgars Krūze

900. Jānis Liepiņš

901. Artūrs Mizuks

902. Andrejs Mudriks

903. Nanija Nagle

904. Santa Petrova

905. Līva Prikule

906. Oskars Saliņš

907. Mārtiņš Sārs

908. Lauris Siliņš

909. Ivonna Sīmane

910. Anete Skraustiņa

911. Ivo Skraustiņš

912. Fēlikss Vankins

913. Egija Vilcāne

914. Sanita Vilciņa

915. Jānis Zvirgzdiņš


2004.


916. Ingrīda Bagātā

917. Ivo Beļajevs

918. Gints Cimers

919. Laila Čurkste

920. Līga Eriņa

921. Ilmārs Gaidlazda

922. Gita Garanča

923. Kaspars Gražulis

924. Laura Kaspare

925. Artūrs Krasovskis

926. Jana Leiduma

927. Vita Miklašonoka

928. Edgars Mizuks

929. Normans Naglis

930. Edgars Ozoliņš

931. Inga Paidere

932. Aigars Pinka

933. Jānis Radziņš

934. Sintija Solovjova

935. Gints Upenieks

936. Laimnesis Vorkaļs

937. Gita Zariņa

938. Gita Zelča


2005.


939. Edgars Aronietis

940. Edgars Aršvils

941. Stīna Baune

942. Renārs Cimers

943. Jana Čaviņa

944. Jānis Dīvāns

945. Emīls Drozds

946. Armands Kecko

947. Ilva Kuzmina

948. Sigita Kuzmina

949. Kristīne Līcīte

950. Jānis Matisāns

951. Jānis Meijers

952. Viesturs Misiņš

953. Sigita Mizuka

954. Guntars Ozoliņš

955. Solvita Pētersone

956. Zane Pilane

957. Alvils Sīmanis

958. Jānis Teperis

959. Kaspars Ūbelītis

960. Guntars Vilciņš

961. Madara Vorkale

962. Gundega Zaķe

963. Evita Zariņa


2006.


964. Madara Bagātā

965. Lauris Dadzītis

966. Raitis Krūze

967. Līga Melbārde

968. Dāvis Sārs

969. Mārtiņš Sīmanis

970. Annija Vabule

971. Sergejs Vorobejs

972. Kārlis Zariņš

973. Gatis Zelčs


2007.


974. Anna Baune

975. Klinta Breidaka

976. Lienīte Čurkina

977. Mārtiņš Dīvāns

978. Baiba Kaspare

979. Jānis Kviesis

980. Artūrs Līcītis

981. Ilze Medne

982. Iveta Ozola

983. Sigita Petrovska

984. Kristīne Pūce

985. Jānis Raize

986. Andis Ruskulis

987. Elmārs Saliņš

988. Renārs Skrinda

989. Karīna Vorobei

990. Klinta Vanaga

 


2008.


991. Andrejs Baida

992. Kristaps Bardziņš

993. Ilmārs Bērziņš

994. Renāte Briška

995. Agnese Dadzīte

996. Maruta Eriņa

997. Armands Ertmanis

998. Jurģis Gabranovs

999. Kristīne Kalvāne

1000. Arvis Meijers

1001. Vita Pūce

1002. Artūrs Šakins

1003. Jānis Šņucītis

1004. Ieva Vosele


2009.


1005. Gundars Anžjānis

1006. Monta Baduna

1007. Agita Breidaka

1008. Elīna Drozda

1009. Mārtiņš Groza

1010. Raivis Kaspars

1011. Jānis Līcītis

1012. Artūrs Oļukalns

1013. Linda Puisāne

1014. Jānis Sārs

1015. Agnese Stebere

1016. Sarmīte Ikauniece


2010.


1017.Līga Apsēna

1018. Elvijs Aršvila

1019. Aivis Bērziņš

1020. Rolands Cāzers

1021. Mārtiņš Cimers

1022. Rinalds Ertmanis

1023. Kārlis Jansons

1024. Sigita Lapsiņa

1025. Raimonda Liepiņa

1026. Ilze Pelše

1027. Agita Šņucīte

1028. Monta Tipaine

1029. Santa Vosele

1030. Ivars Zaķis


2011.


1031. Aigars Bedeicis

1032. Dinija Bogdanova

1033. Kristīne Čurkina

1034. Arvils Ertmanis

1035. Sabīne Grāvīte

1036. Madara Krjukova

1037. Katrīna Labzova

1038. Aļona Morare

1039. Laura Ruskule

1040. Aivars Solovjovs

1041. Signija Stērniniece

1042. Melita Vilka


2012.


1043. Arvis Burķītis

1044. Ilze Jansone

1045. Ilgars Kalniņš

1046. Anete Kaparkalēja

1047. Zane Kivkucāne

1048. Inga Nečiporenko

1049. Elīna Pelše

1050. Artis Sockis

1051. Toms Tipainis


2013.


1052. Kristaps Bedeicis

1053. Diāna Bērziņa

1054. Elvis Cāzers

1055. Uģis Drozds

1056. Žanete Lāce

1057. Diāna Lapsiņa

1058. Ingars Lielups

1059. Adelīna Puisāne

1060. Baiba Ruskule

1061. Lauris Valdbergs

2014.

1062. Ivo Bērziņš

1063. Jānis Blaus

1064. Valdis Duncis

1065. Sigvars Dzenis

1066. Edgars Kalniņš

1067. Kristers Lielups

1068. Evelīna Pētersone

1069.Guntis Švēders

1070. Evita Zelča

2015.

1071. Elgars Baumanis

1072. Matīss Kļaviņš

1073. Samanta Krafte

1074. Kristīne Labzova

1075. Monta Nikolovska

1076. Sendija Prauliņa

1077. Atis Valdbergs

2016.

1078. Betija Bērziņa

1079. Ainārs Breidaks

1080. Agris Caune

1081. Monta Jansiņa

1082. Līna Maskaļenoka

1083. Dāvis Stērninieks

2017.

1084. Kristiāns Ancveriņš

1085. Egita Blaus

1086. Ivis Bogdanovs

1087. Armīns Dzenis

1088. Rainers Dzenis

1089. Egija Jarmacāne

1090. Samanta Stafecka

1091. Megija Krista Supe

1092. Vineta Šakina

1093. Ģirts Švēders

1094. Viktorija Ūdre

1095. Sintija Valdberga

2018.

1096. Artūrs Pērkons

1097. Kristaps Jānis Solovjovs

2019.

1098. Adriana Jūlija Bagātā

1099. Uģis Roberts Beķeris

1100. Santa Bērtiņa

1101. Sabīne  Blaua

1102. Mārtiņš Dvēselītis

1103. Jurita Laine Dzene

1104. Raivo Erelis

1105. Semija Ozoliņa

1106. Klinta Pērkone

1107. Nauris Pētersons

1108. Klāvs Pļaviņš

1109. Markuss Prauliņš

1110. Anita Šivcāne

2020.

1111. Oskars Jansons

1112. Ralfs Mazūrs

1113. Artis Miklašonoks

1114. Matīss Pelšs

1115. Viesturs Priednieks

1116. Anete Annija Romuļa

1117. Marta Sīmane

1118. Aivis Zamurs

2021.

1119. Aleksis Rubenis

2022.

1120. Sabīne Bērtiņa

1121. Kristers Māris Gudeļonoks

1122. Vladislavs Nečiporenko

1123. Kristaps Ozoliņš

1124. Karīna Ričagova

1125. Agnija Rubene

1126. Agnis Rubenis

1127. Mario Strods