Kusas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums*

Madonas novads, Kusa, 25.10.2023.

(vieta, datums)

Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

/paraksts/ *

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora1.      Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2022./2023. mācību gadā

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi (prof. izgl.) vai uzsākot 2022./2023. māc.g. (01.09.2022.)

Izglītojamo skaits, noslēdzot sekmīgu programmas apguvi (prof. izgl.)  vai noslēdzot 2022./2023.māc.g.

(31.05.2023.)

Nr.

Licencēšanas

datums

Pamatizglītības programma

21011111


     V_125

20.07.2011.

53

49

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

V_25

15.01.2010.

4

4

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):

Mācības izglītības iestādē pārtraukuši 4 izglītojamie:

1.2.1.      vēlme mainīt izglītības iestādi (3 izglītojamie devušies uz citu izglītības iestādi ģimenes apstākļu dēļ);

1.2.2.      cits iemesls (1 izglītojamais mainījis izglītības iestādi sakarā ar  speciālās izglītības programmas nozīmēšanu).

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)
1.      Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2022./2023. māc.g. (līdz 31.05.2023.)                0      Turpinās pedagogu sastāva novecošanās tendences. Darbu uzsāka 1 jauns matemātikas pedagogs.
2.      Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2022./2023. māc.g. (līdz 31.05.2023.)                6 Logopēds (0,1 slodze) Skolotāja palīgs (0,3). Bibliotekārs (0,15). Novada pedagoga karjeras konsultanta un izglītības psihologa pakalpojumi

2.      Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

  Izglītības iestādes misija – mazskaitlīga, plaša skola, kur kopā ar ģimeni attīstās 

                                          talanti un individualitātes

2.1. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – sevi un pasauli izzinošs, pārmaiņām  

                                                                     atvērts

2.2.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Godīgums, Ģimene,  Sadarbība.

2.3.2022./2023. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
Nr.1 Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi a)      kvalitatīvi SR: Pedagogi realizē individualizētu attieksmi- atbilstoši izglītojamo spējām, vajadzībām, interesēm SR: Pedagogi veicina izglītojamo vērtību izpratni mācību un audzināšanas darba vienotībā SR: Pedagogi realizē lietpratībā (pamata un caurviju prasmēs ) balstītu izglītības procesu   Daļēji sasniegts. Daļēji sasniegts. Daļēji sasniegts.
b)      kvantitatīvi SR: 100% izglītojamo ar speciālajām vajadzībām strādā pēc individuāliem plāniem SR: 80% izglītojamo apzinās vērtību nozīmi un  prot tās raksturot Sasniegts. Daļēji sasniegts.
Nr.2 Pilnveidot digitālo tehnoloģiju jēgpilnas  lietošanas prasmes a)      kvalitatīvi SR: ir pieejams IT mentors atbalsta sniegšanā pedagogiem un izglītojamajiem SR: ir uzlabots materiāli tehnisko resursu nodrošinājums Sasniegts. Daļēji sasniegts.
b)      kvantitatīvi SR: 80% pedagogu ir izmantojuši IT mentora atbalstu SR: ir iegādāts un tiek efektīvi izmantots vismaz viens interaktīvais ekrāns Sasniegts. Sasniegts.
Nr.3 Organizēt skolas 100gades svētkus 2023.g.maijā       a) kvalitatīvi SR: mācību un audzināšanas darbā notiek mērķtiecīga piederības skolai un vienotības stiprināšana SR: tiek pilnveidota skolas attīstošā vide Sasniegts. Daļēji sasniegts.
     b)kvantitatīvi SR: Skolas 100gades pasākuma sagatavošanā tiek iesaistīti 100% izglītojamo un pedagogu SR: piedalās ne mazāk kā 200 absolventu Sasniegts. Sasniegts.

2.4.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2023./2024. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
Nr.1  Pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas plānošanu un praksi, sekmējot izglītojamo motivāciju a)      kvalitatīvi SR: ir pilnveidota skolas vērtēšanas kārtība SR: pilnveidotā vērtēšanas kārtība sekmē izglītojamo motivāciju
b)      kvantitatīvi SR: 90% pedagogu ikdienā pielieto pilnveidoto vērtēšanas kārtību SR: 100% 7.-9.klases izglītojamo izprot un spēj sniegt atgriezenisko saiti par vērtēšanas kārtību
Nr.2 Stiprināt sadarbību visos izglītības posmos a)      kvalitatīvi SR: stiprināt  pirmsskolas grupu iekļaušanos skolas izglītības sistēmā SR: panākt vienotu izpratni par skolas vērtībām visos izglītības posmos
b)      kvantitatīvi SR: panākt 5-6 gadus veco izglītojamo grupas 100% apmeklējumu SR: organizēt vismaz 4 kopīgus skolas pasākumus visiem izglītības posmiem

3.      Kritēriju izvērtējums

3.3. Kritērija “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Regulārs individuāls darbs ar izglītojamajiem, kam zemi mācību sasniegumi. Sadarbībā ar vecākiem, sociālo dienestu u.c. iesaistītajām pusēm pilnveidot preventīvo darbu otrgadības novēršanai.
Nav novērojama sistēmiska izglītojamo mācību pārtraukšana.
Izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar dažādiem karjeras izglītības jautājumiem. Tiek dota iespēja iepazīt dažādas profesijas un izglītības turpināšanas ceļus. Pilnveidot karjeras konsultanta darbu.
Skola izzina savu absolventu turpmāko mācību, studiju un profesionālo karjeru. Uzkrātie dati tiek izmantoti turpmākā darbā. Aktualizēt datu bāzi pēc 2023.g. absolventu salidojuma.

3.4. Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Individualizēta attieksme pret izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām – diferencēts darbs mācību procesā, individuāls darbs konsultācijās, individuālajās un grupu nodarbībās, pamatojoties uz izglītojamo problēmām Nepieciešams vairāk stundu skolotāju palīgiem, lai pilnvērtīgāk realizētu programmas skolēniem ar mācīšanās grūtībām apvienotajās klasēs.
Daudzveidīga IT resursu izmantošana mācību procesā: – uzdevumi.lv, soma.lv, maconis. zvaigne.lv  uc. Interaktīvās tāfeles (2).
Izveidoti individuālie izglītības plāni izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programma 21015611), notiek sistemātiska sadarbība pedagogu starpā to realizēšanā. Piesaistīt  iespējami vairāk palīgpersonālu.
Mācību stundās pedagogi nosaka stundu sasniedzamos rezultātus. Mācību procesā pielieto daudzveidīgas mācību metodes, kas ļauj efektīvāk sasniegt izvirzīto mērķi. Strādāt pie izglītojamo prasmes pilnveidot savu mācīšanos, objektīvi izvērtējot savu sniegumu.

3.5. Kritērija “Izglītības programmu īstenošana” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Tiek īstenota pilnveidotā kompenču izglītība visos izglītības posmos atbilstoši mācību saturam Mācību literatūra visos priekšmetos joprojām nav pieejama
Lielākā daļa pedagogu savā starpā sadarbojas, īstenojot starpdisciplinārās mācību stundas mācību jomu ietvaros Veidot starpdisciplinārās stundas ārpus mācību jomām
Tiek organizēti mācību un ārpusstundu pasākumi ārpus izglītības iestādes – mācību stundas muzejā, mācību ekskursijas, konkursi u.c. Organizējot pasākumus, vairāk pievērst uzmanību karjeras izglītībai, uzvedības kultūrai
Izglītojamajiem ir iespējas attīstīt savas stiprās puses interešu izglītības nodarbībās Palīdzēt skolēniem izvēlēties viņu spēju pilnveidošanai un attīstīšanai noderīgākās.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2022./2023. mācību gadā

   4.1.Kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”- iesaistīti visi 57 izglītojamie.

5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

5.1. Līgums ar SIA “Uzdevumi.lv” par izglītības portāla www.uzdevumi.lv izmantošanu mācību darbā.

5.2.Līgums ar SIA “Izglītības sistēmas” par skolvadības sistēmas www.e-klase.lv” pakalpojumu sniegšanu.

5.3.Sadarbības līgums ar biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija par ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošanu.

5.4.Līgums ar VISC par izglītības platformas skolo.lv izmantošanu.

5.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

5.1.Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).

5.1.1.      Sadarbībā ar ģimeni sniegt skolēnam atbalstu viņa talantu un individualitātes mērķtiecīgā attīstīšanā.

Nodrošināts 8 dažādu interešu izglītības grupu piedāvājums. Nodrošināta izglītojamo piedalīšanās 6 mācību priekšmetu olimpiādēs, Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā,  Jauno satiksmes dalībnieku forumā, konkursā “Gribu būt mobils!”, Skrides fonda radošo darbu konkursā, skolēnu mācību uzņēmumu novada un valsts aktivitātēs u.c.

5.1.2.      Izkopt veselību un drošību veicinošus paradumus, nodrošinot emocionālo labbūtību.

Noorganizētas 2 veselības nedēļas, 2 sporta dienas, klašu ekskursijas un pārgājieni, vasaras nometne ar nakšņošanu teltīs u.c.

5.1.3.      Veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un lokālpatriotismu.

        Organizēts tradicionālais Lāčplēša dienas lāpu gājiens, klašu ierindas skate, Barikāžu piemiņas ugunskurs, vienotas audzināšanas stundas Ukrainas atbalstam un Latvijas valsts svētkiem,  iesaistīšanās skolas 100- gades svētku sagatavošanā un norisē u.c.

5.2.2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem.

Kopumā audzināšanas darba prioritātes realizētas sekmīgi.

Sakarā ar pirmsskolas izglītības programmu realizēšanas uzsākšanu jāpievērš īpaša uzmanība pirmsskolas grupu integrēšanai skolas vienotā mācību un audzināšanas darbā.

6.      Citi sasniegumi

6.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

6.1.1.Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” savākts 1756 kg makulatūras.

6.1.2.Skolas audzēknis Latvijas valsts izlases sastāvā ieguvis sudraba medaļu Eiropas velodrošības sacensībās.

6.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem:

6.2.1.      pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2022./2023. mācību gadu

Kopējais sniegums pietiekamā līmenī.

Augstākie rezultāti angļu valodā, zemākie matemātikā.

Turpmākajā darbā  jāpievērš uzmanība kompleksu problēmu risināšanas prasmju attīšanai visos mācību priekšmetos.

6.2.2.      par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.

Valsts pārbaudes darbos izglītojamo sniegums pietiekamā līmenī.

Kopumā valsts pārbaudes darbos augstāki rezultāti  uzdevumos, kur nepieciešamas standartzināšanas, zemāki – uzdevumos, kur nepieciešama nestandarta radoša pieeja. Ir nepieciešams vairāk uzmanības pievērst netradicionālas, kompleksas pieejas attīstīšanai mācību procesā.

6.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.

Īstenota vispārējā pamatizglītības programma un  speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem atbilstoši mācību plānam. Ikdienas mācību darbā realizētas caurviju prasmes, starppriekšmetu saikne, dažādojot mācību stundas.      Mācību procesā tiek īstenoti projektu darbi, kas māca skolēniem patstāvīgi plānot laiku un veicamos darbus, pilnveidot uzstāšanās prasmes, IT izmantošanu.

Vairāk nekā 80% izglītojamo aktīvi iesaistās stundu darbā. Problēmas rada mācību līdzekļu neesamība dažos mācību priekšmetos. Ir skolēni, kuriem zems motivācijas līmenis uzlabot rezultātu.

Izglītojamie mācību vielas apguvei (kavējumu dēļ) un snieguma uzlabošanai var apmeklēt konsultācijas, kas regulāri tiek darīts.

Jāturpina pilnveidot skolēnu prasmes plānot savu darbu un laiku, uzņemties atbildību par savu sniegumu.

       Kusas pamatskolas pašnovērtējuma

                             ziņojums

Madonas novads, Kusa

31.10.2022.

Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

/paraksts/ *

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora

31.10.2022.

* Dokuments saskaņots elektroniski, dokumenta datums ir elektroniskā paraksta laika zīmog

1.      Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi (prof. izgl.) vai uzsākot 2021./2022. māc.g. (01.09.2021.)

Izglītojamo skaits, noslēdzot sekmīgu programmas apguvi (prof. izgl.)  vai noslēdzot 2021./2022.māc.g.

(31.05.2022.)

Nr.

Licencēšanas

datums

Pamatizglītības programma

      21011111


     V_125

20.07.2011.

61

61

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

       21015611

V_25

15.01.2010.

5

5

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):

Izglītojamo kustība bijusi minimāla: 1 izglītojamais ar ģimeni izbraucis uz ārzemēm, 1 izglītojamais ar ģimeni atgriezies no ārzemēm.

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)
1.      Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.)              0 Nepieciešama vecākās  pedagogu paaudzes pakāpeniska aizstāšana, trūkst jaunu kadru!
2.      Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.)              7 Logopēds (0,1 slodze) Skolotāja palīgs (0,6). Bibliotekārs (0,15). Novada pedagoga karjeras konsultanta un izglītības psihologa pakalpojumi

2.      Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

Izglītības iestādes misija – mazskaitlīga, plaša skola, kur kopā ar ģimeni attīstās talanti un individualitātes

2.1. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – sevi un pasauli izzinošs, pārmaiņām atvērts

2.2. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –

                                                                   Godīgums,

                                                                   Ģimene,

                                                                   Sadarbība.

2.3. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
Nr.1 Turpināt ieviest pilnveidoto izglītības saturu un lietpratības pieeju a)      kvalitatīvi
 SR: Īstenots pilnveidotais izglītības saturs  un lietpratības pieeja 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs.
  SR: Pedagogi sadarbojas, plānojot pilnveidoto mācību saturu.
  SR: Turpinās darbs, iepazīstoties ar Skola2030 jaunajām mācību priekšmetu programmām, standartiem un metodiskajiem materiāliem.  
SR: Pedagogi dalās  ar labās prakses piemēriem mācību procesa organizēšanā klātienē,  tiešsaistē, attālināti
    
 Sasniegts

 Daļēji sasniegts, jo pedagogi pārslogoti
 

Sasniegts

 Daļēji sasniegts


b)      kvantitatīvi
 SR: 90% skolotāju ir savstarpēji sadarbojušies mācību satura realizēšanā;
 SR: 90% skolotāju patstāvīgi realizē vienoto vērtēšanas kārtību;
 SR: 60% 7.-9.klases skolēnu lieto izglītošanās procesā iegūto atgriezenisko saiti savas   personības izaugsmei;
 SR: Katrs izglītojamais ir saņēmis nepieciešamo atbalstu mācību procesā, tajā skaitā   90% izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem saņem individuālas konsultācijas
Daļēji sasniegts, 75 % skolotāju sadarbojušies. Sasniegts Sasniegts Sasniegts
Nr.2 Pilnveidot informācijas tehnoloģiju lietošanu efektīva mācību procesa organizēšanā dažādos apstākļos: klātienē, tiešsaistē, attālināti a)      kvalitatīvi SR: Pedagogiem ir nepieciešamās prasmes informāciju tehnoloģiju lietošanā.  SR: Pedagogi pilnveidojuši digitālās prasmes gan praktiski darbojoties, gan piedaloties  tālākizglītības kursos. Sasniegts Sasniegts
b)      kvantitatīvi SR: uzsākta mācību e-vides “Skolo.lv” izmantošana; SR: Edurio platformas izmantošana skolas darba efektivitātes uzlabošanai Daļēji sasniegts, jo bija tehniska aizkavēšanās Sasniegts

2.4.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs
Nr.1Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi a)      kvalitatīvi SR: Pedagogi realizē individualizētu attieksmi- atbilstoši izglītojamo spējām, vajadzībām, interesēm SR: Pedagogi veicina izglītojamo vērtību izpratni mācību un audzināšanas darba vienotībā SR: Pedagogi realizē lietpratībā (pamata un caurviju prasmēs ) balstītu izglītības procesu
b)      kvantitatīvi SR: 100% izglītojamo ar speciālajām vajadzībām strādā pēc individuāliem plāniem SR: 80% izglītojamo apzinās vērtību nozīmi un  prot tās raksturot
Nr.2  Pilnveidot digitālo tehnoloģiju jēgpilnas  lietošanas prasmes a)      kvalitatīvi SR: ir pieejams IT mentors atbalsta sniegšanā pedagogiem un izglītojamajiem SR: ir uzlabots materiāli tehnisko resursu nodrošinājums
b)      kvantitatīvi SR: 80% pedagogu ir izmantojuši IT mentora atbalstu SR: ir iegādāts un tiek efektīvi izmantots vismaz viens interaktīvais ekrāns
Nr.3 Organizēt skolas 100gades svētkus 2023.g.maijā a) kvalitatīvi SR: mācību un audzināšanas darbā notiek mērķtiecīga piederības skolai un vienotības stiprināšana SR: tiek pilnveidota skolas attīstošā vide
c)      kvantitatīvi SR: Skolas 100gades pasākuma sagatavošanā tiek iesaistīti 100% izglītojamo un pedagogu SR: piedalās ne mazāk kā 200 absolventu

3.      Kritēriju izvērtējums

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādei ir sistēma optimālu mācību rezultātu sasniegšanai izglītojamajiem ikdienas mācību procesā. Uzlabot izglītojamo apzinātu iesaisti savu mācību sasniegumu diagnostikā un analīzē.

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādē ir vienota izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu. Nav sastopama diskriminācija vai nevienlīdzīga attieksme. Pilnveidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem

3.3.Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Iestādē dažādām mērķgrupām ir līdzīga izpratne par izglītības pieejamību. Sekot iestādes izglītības piedāvājuma atbilstībai mainīgajām sabiedrības vajadzībām.

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Vairāk nekā 60% izglītojamo un darbinieku iestādē jūtas emocionāli droši. Integrēt mācību procesā emocionālās drošības jautājumus, pievēršot īpašu uzmanību uzvedībai digitālajā vidē.

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Ir aptuveni par 70% atbilstošs materiāltehnisko resursu klāsts, kas nepieciešams izglītības programmu īstenošanai. Papildināt materiāltehnisko resursu klāstu atbilstoši pilnveidotā mācību satura programmām.

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2021./2022. mācību gadā

4.1.ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)- sniegts atbalsts 14 izglītojamajiem.

4.2.Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”- iesaistīti visi 66 izglītojamie.

4.3.eTwinning nacionālais projekts “Izrauties no 4 sienām”, sadarbojoties 10 Latvijas skolām. 

5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

5.1. Līgums ar SIA “Uzdevumi.lv” par izglītības portāla www.uzdevumi.lv izmantošanu mācību darbā.

5.2.Līgums ar SIA “Izglītības sistēmas” par skolvadības sistēmas www.e-klase.lv” pakalpojumu sniegšanu.

5.3.Līgums ar Edurio Ltd filiāli Latvijā par tīmekļa programmas Edurio izmantošanu.

5.4.Sadarbības līgums ar biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija par ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošanu.

5.5.Līgums ar VISC par izglītības platformas skolo.lv izmantošanu.

6.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).

Prioritātes

                      2022./2023.- 2024./2025.

Ieviests

6.1.1        Sadarbībā ar ģimeni sniegt skolēnam atbalstu viņa talantu un individualitātes mērķtiecīgā attīstīšanā.

SR: piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības nodarbības

SR: veicināt izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos

SR: mērķtiecīgi iesaistīt vecākus klases / skolas aktivitātēs, veidojot izpratni par iestādes piedāvātajām iespējām un nepieciešamo atbalstu bērnu talantu un individualitātes attīstīšanā.    

Uz 01.09.2022. nodrošināts 8 dažādu interešu grupu piedāvājums.2021./22. nodrošināta līdzdalība 6 mācību priekšmetu olimpiādēs, 4 valsts mēroga konkursos.

6.1.2.   Izkopt veselību un drošību

             veicinošus paradumus,

             nodrošinot emocionālo

             labbūtību.

SR: regulāri organizēt veselības un sporta dienas

SR: monitorēt izglītojamo drošību un emocionālo labbūtību

2021./22. noorganizētas 2 veselības nedēļas un 2 sporta dienas28.09.2022. noorganizēta Veselības diena.15.09.2022. veikta izglītojamo, vecāku un pedagogu anketēšana.

6.1.3.   Veicināt izglītojamo pilsonisko

            līdzdalību un lokālpatriotismu.

SR: sekmēt izglītojamo līdzdalību tradicionālajos Tēvzemes pasākumos

SR: iesaistīt izglītojamos skolas 100- gades pasākumos (2022./23.)

SR: uzsākt jaunsargu pulciņa darbību (ar 01.09.2023.)

2021./22. organizēts Lāčplēša dienas lāpu gājiens, represēto komunistiskā režīma upuru piemiņas pasākums, pašdarināto plakātu izstāde Ukrainas atbalstam, dalība maskēšanās tīklu izgatavošanas akcijā u.c.

13.10.2022. noorganizēta nodarbība ar jaunsardzes pulciņu instruktoru.

7.      Citi sasniegumi

7.1 Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

7.1.1.Konkursā “Tīrai Latvijai” savākts 63 kg izlietoto bateriju.

7.1.2.Izglītojamais pēc Jauno satiksmes dalībnieku foruma rezultātiem iekļauts Latvijas  izlasē startam Eiropas sacensībās.

8. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem:

8.1.pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 2021./2022. mācību gadu;

Kopumā rezultāti pietiekamā līmenī. Diagnosticējošajos darbos 3.kl. latviešu valodā un matemātikā, kā arī 6.kl. latviešu valodā optimāls līmenis, 6.kl. dabaszinībās un matemātikā- pietiekams.

9.klases valsts pārbaudes darbos vēsturē un krievu valodā- optimāls līmenis, matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā- pietiekams.

8.2.par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.

Kopumā rezultāti pietiekamā un optimālā līmenī. Augstāki mācību sasniegumi ir latviešu valodā  un Latvijas vēsturē, zemāki- matemātikā.

8.3.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās .

8.3.1. Kopumā mācību sniegums ir pietiekamā līmenī. Ikdienas mācību sniegumam ir tendence statistiski paaugstināties  Lielā mērā tas ir atkarīgs no klašu sastāva, jo katru gadu ir skolēni, kas pārnāk no citām izglītības iestādēm.

         
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Madona, 15.12.2021


Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības domes

priekšsēdētāja vietnieks

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

         

                        Zigfrīds Gora

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

23.12.2021.

(datums)


1.      Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g.

Izglītojamo skaits, noslēdzot programmas apguvi vai noslēdzot 2020./2021.māc.g.

Nr.

Licencēšanas

datums

Pamatizglītības programma

      21011111


     V_125

20.07.2011.

61

64

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

       21015611

V_25

15.01.2010.

5

5

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)
1.      Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.)             13 Nepieciešama vecākās  pedagogu paaudzes pakāpeniska aizstāšana, trūkst jaunu kadru!
2.      Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g.              0  Mācību plāna izpildē nav bijis pārtraukumu.
3.      Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g.              7 Logopēds (0,1 slodze) Skolotāja palīgs (0,6). Bibliotekārs (0,15). Pedagogs karjeras konsultants un izglītības psihologs  novada centrā.

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)

Prioritāte: turpināt ieviest pilnveidoto izglītības saturu un lietpratības pieeju.

Plānotie sasniedzamie rezultāti ( SR)

Kvalitatīvi:

SR: Īstenots pilnveidotais izglītības saturs  un lietpratības pieeja 1.,2.,4.,5.,7.,8. klasēs.

SR: Pedagogi sadarbojas, plānojot pilnveidoto mācību saturu.

SR: Turpinās darbs, iepazīstoties ar Skola2030 jaunajām mācību priekšmetu

programmām, standartiem un metodiskajiem materiāliem.

SR: Pedagogi dalās  ar labās prakses piemēriem mācību procesa organizēšanā klātienē, tiešsaistē, attālināti.

Kvantitatīvi:

SR: 90% skolotāju ir savstarpēji sadarbojušies mācību satura realizēšanā;

SR: 90% skolotāju patstāvīgi realizē vienoto vērtēšanas kārtību;

SR: 60% 7.-9.klases skolēnu lieto izglītošanās procesā iegūto atgriezenisko saiti savas personības izaugsmei;             

SR: Katrs izglītojamais ir saņēmis nepieciešamo atbalstu mācību procesā, tajā skaitā

       90% izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem saņem individuālas konsultācijas.

Prioritāte: pilnveidot informācijas tehnoloģiju lietošanu efektīva mācību procesa organizēšanā dažādos apstākļos: klātienē, tiešsaistē, attālināti.

Kvalitatīvi:

SR: Pedagogiem ir nepieciešamās prasmes informāciju tehnoloģiju lietošanā.

SR: Pedagogi pilnveidojuši digitālās prasmes gan praktiski darbojoties, gan piedaloties  tālākizglītības kursos.

Kvantitatīvi:

SR: uzsākta mācību e-vides “Skolo.lv” izmantošana;

SR: Edurio platformas izmantošana skolas darba efektivitātes uzlabošanai.

Prioritāte: attīstīt pašvērtēšanas prasmes atbilstoši jaunajai izglītības iestādes pašnovērtēšanas metodikai

Kvalitatīvi:

SR:Ir izpratne par pašnovērtēšanas metodiku, tās nozīmi iestādes darba kvalitātes pilnveidē. 

Kvantitatīvi:

SR: pašvērtējums tiek veidots visa mācību gada laikā, iesaistoties vismaz 80% darbinieku;

SR: pašvērtējuma apkopojums un pirmā rakstveida redakcija tiek prezentēta līdz 31.08.2022.

Skolas vadītāja individuālie sasniedzamie rezultāti 2021./2022.mācību gadam:

 • ·         nodrošināt skolu ar skolotājiem pedagogu paaudžu nomaiņas procesā (prioritāte- matemātika!);
 • ·         īstenot skolas akreditācijas procesu līdz 11.05.2022.;
 • ·         sniegt iespējamo atbalstu pedagogiem profesionālās kompetences paaugstināšanā un mūsdienīgas mācību vides attīstīšanā;
 • ·         veidot vienotu izpratni par pašvērtēšanas procesu visām iesaistītajām pusēm.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

a.Izglītības iestādes misija – mazskaitlīga, plaša skola,  kur kopā ar ģimeni attīstās  talanti un individualitātes.

b. Izglītības  iestādes vīzija par izglītojamo – sevi un pasauli izzinošs, pārmaiņām atvērts

c. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  Godīgums,

                                                                                     Ģimene,

                                                                                     Sadarbība.

d.       2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti

1.      Prioritāte: Mācību un audzināšanas darbā pakāpeniski ieviest pilnveidoto izglītības saturu un pieeju

Mērķis: uzsākt mācību procesa īstenošanu atbilstoši pilnveidotajam pamatizglītības standartam 1.,4.,7.klasē.

       Uzdevumi:

 • ·         mācību stundās/nodarbībās īstenot lietpratības pieeju, veicinot mācīšanos ar izpratni un nodrošinot katra bērna izaugsmes iespējas,
 • ·         akcentēt skolotāju sadarbību mācību satura plānošanā,
 • ·         paaugstināt skolotāju profesionālās prasmes mācību stundu plānošanā un dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā.

Sasniegtie rezultāti:

 • ·         mācību procesā pastāvīgi pievērsta uzmanība sasniedzamajam rezultātam un starpdisciplinārai pieejai,
 • ·         75% skolotāju sadarbojušies mācību jomu un starpjomu ietvaros, dalījušies ar labās prakses piemēriem.

2.      Prioritāte: Uzlabot informācijas tehnoloģiju pieejamību un jēgpilnu pielietojumu, sekmējot digitālās kompetences un mūsdienīgas mācību vides attīstību.

       Mērķis: Nodrošināt skolotājus un izglītojamos ar tehniskajiem līdzekļiem mācību procesa organizēšanā dažādos apstākļos, tajā skaitā tiešsaistē.

       Uzdevumi:

 • ·         uzlabot skolotāju un izglītojamo digitālo pratību informācijas tehnoloģiju lietojumā,
 • ·         pilnveidot skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu ar datortehniku.

Sasniegtie rezultāti:

 • ·         lietotāju digitālā pratība mācību gada laikā uzlabojusies, attālināto mācību laikā par 20% pieaudzis tiešsaistes izmantojums, tajā skaitā arī sākumskolas klasēs,
 • ·         izveidota mobilā datorklase ar 14 portatīviem datoriem, visā skolas ēkā nodrošināta bezvadu interneta piekļuve,
 • ·         sniegts atbalsts ģimenēm tehnisko līdzekļu nodrošinājumā mācību procesa organizēšanai attālinātajā procesā.

3.      Prioritāte: Attīstīt skolēnu sociāli emocionālās prasmes, pilnveidojot saskarsmes kultūru, veselību un drošību veicinošus paradumus.

      Mērķis: Veidot labbūtību veicinošu pozitīvu un cieņpilnu sadarbības vidi.

      Uzdevumi:

 • ·         klašu kolektīvos organizēt saliedējošus un motivējošus pasākumus,
 • ·         aktualizēt vienotas vērtību izpratnes jautājumus,
 • ·         pilnveidot konfliktu risināšanas prasmes.

Sasniegtie rezultāti:

 • ·         uzlabojies mikroklimats 5.un 8.klasē: par 80% mazinājušies konflikti savstarpējā saskarsmē, organizētas īpašas spēka stājas un sadarbības nodarbības 
 • ·         stiprināta izpratne par skolai būtiskajām vērtībām- godīgumu, ģimeni, sadarbību: skolas padomē formulētās vērtības atspoguļotas fiziskajā vidē (skolas vestibila noformējumā), izglītojamie iesaistīti “stipro vārdu” kolekciju veidošanā un diskusijās par tām   

3.Kritēriju izvērtējums

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Vadītājs nodrošina savas un iestādes darbības pašvērtēšanu un ar to saistīto attīstības plānošanu, iesaistot lielāko daļu no mērķgrupām, izmantojot kvalitātes  vērtēšanas metodes. Nepieciešams izglītības iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanā iesaistīt visas mērķgrupas (administrācija, pedagogi, datbinieki, izglītojamie, vecāki, dibinātājs).
Personāls ir stabils, pieredzējis un sabalansēts. Vadītājam ir izpratne par dažādām pārvaldības metodēm, kas pārsvarā nodrošina efektīvu personāla pārvaldību. Administrācijai un citiem iesaistītajiem ir izpratne par kopīgi sasniedzamajiem, un iestādē lielākoties raksturīga iesaistīto pozitīva labbūtība. Nepieciešams steidzams (1-2 gadu laikā) personāla sastāva atjauninājums par 15%.
Vadītājs izveidojis vadības komandu, kas nodrošina iestādes   pārvaldību un darbības  efektivitāti, sasniedzot kopā ar dibinātāju izvirzītos mērķus un nodrošinot kvalitatīvas mācības un iekļaujošu vidi. Nepieciešams pilnveidot administrācijas sadarbību ar pedagogiem plānošanas un mācību darba kvalitātes jautājumos.
Izglītības iestādes vadītājam ir nepieciešamās zināšanas un izpratne par iestādes finanšu un materiāltehnisko resursu pārvaldību. Vadītājam ir  pieredze papildu finanšu resursu piesaistē ar projektu darbu. Nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes vadītāja zināšanas par skolas finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldību.

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Izglītības iestādes vadītājam ir pietiekamas zināšanas par iestādes darbības tiesiskumu un vadītāja atbildību. Vadītājs, izstrādājot un aktualizējot iekšējos normatīvos aktus,   nodrošina izglītības iestādes darbības tiesiskumu. Turpināt iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu vai aktualizēšanu atbilstoši reālajai situācijai.
Izglītības iestādes vadītājam ir labas zināšanas par līderības stratēģijām,  drosme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Pilnveidot izglītības iestādes vadītāja prasmes vadīt demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesu.
Izglītības iestādes vadītājs lieto dažādus komunikācijas veidus. Vadītājs spēj sniegt un saņemt dažādu atgriezenisko saiti, tā ir konkrēta un vērsta uz rīcības pilnveidi. Pilnveidot izglītības iestādes vadītāja krīzes komunikācijas prasmes.
Izglītības iestādes vadītāja darbība ir ētiska, to raksturo godīgums, vārdu un darbu saskaņa, prasme īstenot cieņpilnu komunikāciju. Popularizēt iestādes vērtības publiskajā komunikācijā.
Izglītības iestādes vadītājs izprot izglītības politikas aktuālos mērķus un sasniedzamos rezultātus, ko apliecina savā darbībā un izvērtējot iestādes sasniegtos rezultātus. Regulāra komunikācija ar mērķgrupām (pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem, vecākiem) par vērtībām un sasniedzamajiem rezultātiem.
Izglītības iestādes vadītājam ir vispusīgas  zināšanas un izpratne par skolvadības  un pārvaldības aktualitātēm. Vadītājs ir novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs. Nepieciešams pilnveidot caurviju prasmju apgūšanu audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumos.

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Mērķtiecīga sadarbība ar dibinātāju izglītības iestādes funkciju īstenošanā. Iespējami jauni sadarbības izaicinājumi saistībā ar teritoriālo reformu.
Sadarbība ar vietējo kopienu ir pastāvīga, piedāvājot kopienai pasākumus, īstenojot projektus, veicinot mūžizglītību. Pilnveidot sadarbību mūžizglītības un kultūrizglītības projektu realizēšanā.
Vadītājs veido izziņas un inovāciju organizācijas kultūru izglītības iestādē. Atvērtība pārmaiņām virzībā uz pozitīvu skolas vidi. Veicināt izglītojamo izcilību un motivāciju. 
Izglītības iestādes vadītājs rosina savstarpējās pieredzes apmaiņu. Vēlamas kompetenču izglītības saturu atbalstošas iniciatīvas sadarbībai ar citām iestādēm.
Izglītības iestādes vadītājs darbā ar vecākiem lieto dažādas sadarbības formas. Meklēt inovatīvus risinājumus vecāku līdzatbildības paaugstināšanai.
Izglītības iestādes vadītājs atbalsta un iniciē iestādes padomes un izglītojamo pārstāvības institūciju darbu. Nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes padomes vecāku iesaistes plānošanu.

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Visiem pedagogiem ir  normatīvajos aktos noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija. Visa nepieciešamā informācija par pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju savlaicīgi ir ievadīta VIIS. Piesaistīt jaunus mācībspēkus pedagogu paaudžu pakāpeniskā nomaiņā (prioritāri- matemātikā!)
Gandrīz visi pedagogi regulāri pilnveido profesionālo kompetenci  atbilstoši normatīvo aktu  prasībām. Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci IT lietošanā.
Pamatdarbā strādājošo pedagogu noslodze ir optimāla. Izglītības iestādē ir ieviesta pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēma. Rosināt pedagogus veikt profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu.
Regulārs pedagogu darba pašvērtējums semestru noslēgumā, ņemot vērā precīzus un uzticamus datus no dažādiem avotiem (izglītojamo izaugsmes dinamikas, stundu vērošanas, izglītojamo sniegtās atgriezeniskās saites). Izstrādāt pedagogu profesionālās pilnveides plānu 2022.-2024.

4.      Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.

4.1.ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)- sniegts atbalsts 14 izglītojamajiem.

4.2.Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”- iesaistīti visi 69 izglītojamie.

5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

5.1. Līgums ar SIA “Uzdevumi.lv” par izglītības portāla www.uzdevumi.lv izmantošanu mācību darbā.

5.2.Līgums ar SIA “Izglītības sistēmas” par skolvadības sistēmas www.e-klase.lv” pakalpojumu sniegšanu.

5.3.Līgums ar Edurio Ltd filiāli Latvijā par tīmekļa programmas Edurio izmantošanu.

5.4.Sadarbības līgums ar biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija par ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošanu.

6.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

6.1.Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību):

1. Sadarbībā ar ģimeni sniegt skolēnam atbalstu viņa talantu un individualitātes mērķtiecīgā attīstīšanā.

2. Izkopt veselību un drošību veicinošus paradumus, nodrošinot emocionālo labbūtību.

3. Veicināt izglītojamo pilsonisko līdzdalību un lokālpatriotismu.

 

6.2. Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas

Sniegts atbalsts 14 audzēkņiem projektā “PuMPuRS”, kā arī attālinātās konsultācijas izglītojamajiem sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Pielietotas jaunas attālinātā darba formas interešu izglītībā.

Pēc ārējo apstākļu (Covid 19 pandēmija) apgrūtinātā mācību gada lielāka vērība pievēršama izglītojamo psihoemocionālā līdzsvara saglabāšanai. Turpināma empātijas un  savstarpējas iecietības prasmju vairošana. Nepieciešams stiprināt vērtību un tikumu dimensiju izglītojamo saskarsmē. 

7.      Citi sasniegumi

7.1. Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” savākts 3,206 tonnas makulatūras.

7.2.Atzinība Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Mans grāmatplaukta stāsts” 5.-9.kl. grupā.

 7.3. 2.un 3.vieta velodrošības sacensībās “Baložu velodrošība 2021”.

8.  Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā.

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2020./2021. mācību gadā:

9.klases izglītojamie kārtoja diagnosticējošos darbus latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā (latviešu valodā – 60,4%; angļu valodā – 66,5%, matemātikā - 60%).

6.klases izglītojamo rezultāti valsts diagnosticējošajos darbos pietiekamā līmenī (latviešu valodā – vid. 53%; dabaszinībās – vid. 46,7%; matemātikā – vid. 52,4%)

3.klases rezultāti optimālā līmenī gan latviešu valodā (vid. 75,8%), gan matemātikā – (vid. 66%).

Rezultātus ietekmēja attālinātais mācību darbs. Labākus rezultātus sasniedza izglītojamie, kuriem bija labākas prasmes mācīties un plānot darbu patstāvīgi.

Triju gadu griezumā valsts pārbaudes darbu un valsts diagnosticējošo darbu rezultāti ir atšķirīgi. To cēlonis ir izglītojamo sastāvs klasēs, nelielais skaits, kas ietekmē klašu komplektēšanu (apvienotās klases).

2019./2020. mācību gadā valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē optimāli (latviešu valodā vidējais rādītājs 77,4%, matemātikā – 62,2%),  6.klasē – pietiekami  matemātikā (48%) un  dabaszinībās ( 49%), optimāli latviešu valodā (63%).

9.klases izglītojamie valsts pārbaudes darbus nekārtoja.

2018./2019. mācību gadā valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 3.klasē optimāli matemātikā (72%), pietiekami latviešu valodā (55%). 6.klases izglītojamo rezultāti pietiekamā līmenī  matemātikā (51%), dabaszinībās  (52%), latviešu valodā  (58%).

9.klases izglītojamie valsts pārbaudes darbos augstākos rezultātus uzrādīja latviešu valodā (vid. 6,6 balles) un angļu valodā  (vid. 6,3 balles). Matemātikā  vidējais vērtējums 4,3 balles.

Turpmāk mācību darbā jāturpina strādāt pie tekstpratības  un rakstītprasmes attīstīšanas, viedokļu izteikšanas un argumentēšanas, pašvadītas mācīšanās. Svarīgi izglītojamajiem mācīt izprast cēloņsakarības, pielietot iegūtās zināšanas nestandarta situācijās, starpdisciplināru darbu veikšanā.